Uchwała nr 60/2007

Uchwała Nr 60/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  27  września 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uczelnię projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


Na podstawie art.62 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz  § 66  ust.2 pkt. 21 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1


1. Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża zgodę na złożenie przez Uczelnię wniosku o dofinansowanie realizacji wspólnego projektu  Politechniki Świętokrzyskiej i Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach pt.: „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, o szacowanej przyznanej wartości 25 mln Euro, w tym ok. 12,2 mln dla zadania nr 1 Akademii Świętokrzyskiej tj. „Rozwój interdyscyplinarnych laboratoriów badawczych Akademii Świętokrzyskiej – INZLAB”.
2. Uczelnia zabezpieczy środki na wkład własny projektu, o którym mowa w ust.1 w momencie złożenia wniosku aplikacyjnego.
3. Realizacja projektu, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić pod warunkiem podpisania umowy wstępnej tzw. pre-umowy z właściwym ministerstwem w zakresie przygotowania projektu i szczegółowego harmonogramu jego realizacji i dalej umowy finalnej o dofinansowanie projektu.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pobierz uchwałę w formacie PDF

 60- uchwała projekt Innowacyjna Gospodarka.pdf 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-04 08:36:21

Liczba wyświetleń strony: 8012

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka