Uchwała nr 76/2007

Uchwała  Nr 76/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie zasad uruchamiania kierunku studiów w Uczelni

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 11 ust. 2 oraz art. 62 ust. 1 pkt 6 ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 2 pkt 9 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:
 

§ 1

Wniosek o uruchomienie nowego kierunku studiów dziekan wydziału przedkłada prorektorowi ds. dydaktycznych i studenckich.

§ 2


1. Wniosek o uruchomienie  nowego kierunku studiów powinien zawierać:

1) Koncepcję kształcenia w ramach kierunku studiów, zawierającą w szczególności:
a) cele kształcenia,
b) kwalifikacje absolwenta i jego sylwetkę,
c) plan i program studiów uwzględniające standardy kształcenia dla danego kierunku studiów. Plan studiów powinien w szczególności przewidywać określone standardami treści programowe i właściwą dla nich liczbę godzin zajęć dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów, zachowywać właściwą sekwencję przedmiotów oraz przewidywać właściwe relacje pomiędzy formami zajęć dydaktycznych,
d) informację o planowanej liczbie studentów danego kierunku, z uwzględnieniem form studiów.

2) Obsadę kadrową kierunku, tj.:
a) wykaz nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego dla danego kierunku studiów wraz z oświadczeniami tych nauczycieli  wyrażającymi zgodę na zaliczenie do minimum kadrowego,
b) charakterystykę dorobku naukowego nauczycieli zaliczanych do minimum kadrowego z wyodrębnieniem dorobku naukowego związanego z danym kierunkiem studiów,
c) proporcję (stosunek) liczby nauczycieli zaliczanych do minimum kadrowego, do liczby studentów na danym kierunku studiów,
d) wstępną obsadę zajęć dydaktycznych (nazwa i rodzaj zajęć, liczbę godzin) z uwzględnieniem osób wskazanych do minimum kadrowego.

3) Opis bazy materialnej i dydaktycznej jednostki organizacyjnej, mającej zapewnić prawidłową realizację celów kształcenia na tworzonym kierunku, w tym:
a) sale dydaktyczne,
b) pracownie,
c) laboratoria.

4) Zapewnienie  dostępu do biblioteki wyposażonej w literaturę zalecaną w ramach kształcenia na danym kierunku studiów, w tym:
a) opis zbiorów bibliotecznych,
b) opis zbiorów bibliotecznych zalecanych w ramach kształcenia na danym kierunku.


5) W przypadku, gdy standardy kształcenia przewidują obowiązek odbycia praktyk, zapewnienie właściwej organizacji praktyk, w szczególności:
a) określenie programu i celu praktyk,
b) wskazanie przewidywanego wymiaru i czasu trwania praktyk,
c) miejsce odbywania praktyki,
d) określenie systemu kontroli praktyk i zasad ich zaliczania.

6) Kalkulację kosztów kształcenia na nowym kierunku studiów z uwzględnieniem tworzonych etatów oraz zajęć prowadzonych w ramach godzin ponadwymiarowych i zleconych w pełnym cyklu kształcenia wraz ze wskazaniem źródła finansowania nowotworzonego kierunku.  

2.  Wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 1 dziekan przedkłada prorektorowi ds. dydaktycznych i studenckich:
1) uchwałę właściwej rady wydziału wyrażającą pozytywną opinię w sprawie uruchomienia nowego kierunku studiów,
2) uchwałę właściwej rady wydziału zawierającą plan i program studiów uruchamianego kierunku.

§ 3


1. Wniosek o uruchomienie nowego kierunku studiów nie spełniający wymagań określonych w § 2 uchwały lub zawierający braki podlega zwrotowi.
2. Wniosek o uruchomienie nowego kierunku studiów spełniający wymogi określone w § 2 uchwały prorektor ds. dydaktycznych i studenckich przedkłada pod obrady Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich, Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów oraz Komisji do Spraw Filii w przypadku tworzenia nowego kierunku w Filii.


§ 4


Zgodę na  uruchomienie nowego kierunku studiów wyraża Senat Uczelni.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2014-02-13 10:55:30

Liczba wyświetleń strony: 8677

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka