Uchwała nr 23/2007

Uchwała  Nr 23/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  22 marca  2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu   inwestycyjnego oraz zabezpieczenie tego kredytu.


Na podstawie  art.62 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zm.) oraz § 31 pkt 1 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

1. Senat Uczelni  wyraża zgodę na zaciągnięcie   kredytu inwestycyjnego w wysokości 13 mln zł. Kredyt przeznaczony będzie na sfinansowanie wkładu własnego Uczelni na zadanie pt. „Budynek G Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego zadanie nr 1 Campusu Uczelnianego Akademii Świętokrzyskiej”  realizowane w ramach ZPORR, ujętego pod nr 054/9 w spisie zadań inwestycyjnych szkół wyższych MNiSW.
2. Spłata  kredytu, o którym mowa w ust  1 będzie dokonana w okresie 15 lat ze środków określonych w art. 92 ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, obejmujących dotację z budżetu państwa na zadania ustawowo określone oraz ze środków finansowych pochodzących  z przychodów własnych.


§ 2

1. Senat wyraża zgodę na ustanowienie  zabezpieczenia kredytu na zasadach i formach  określonych w umowie z bankiem wyłonionym w drodze przetargu, a określonych w prawie bankowym.
2. Senat wyraża zgodę na ustanowienie  zabezpieczenia kredytu w formie:
1) weksla własnego in blanco,
2) cesji praw z polisy ubezpieczenia majątku Uczelni,
3) cesji praw z polisy ubezpieczenia nowowybudowanego „Budynku G” określonego w § 1 ust. 1,
4) hipoteki zwykłej lub kaucyjnej na nieruchomości stanowiącej własność Uczelni  położonej  w Kielcach  przy ul. Świętokrzyskiej 15, dla której to nieruchomości  Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi  księgę  wieczystą oznaczoną numerem KI1L/00088115/6.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 61/2006 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 października 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie kredytu inwestycyjnego.


§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 23- uchwała kredyt inwestycjny.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 22:47:45

Liczba wyświetleń strony: 9624

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka