Uchwała nr 36/2007

Uchwała Nr  36/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  31 maja  2007 roku


w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w zakresie historii na Wydziale Humanistycznym Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w roku akademickim 2007/2008 i 2008/2009

 

Na podstawie art. 196 ust. 1 w zw. z art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje :

§ 1

1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w zakresie historii na Wydziale Humanistycznym  następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego.
2. Do studiowania na studiach doktoranckich, o których mowa w ust. 1 może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł magistra historii z wynikiem co najmniej dobrym i uzyskała w trakcie studiów średnią ocen powyżej 4,0.
3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
4. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym.


§ 2

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna ds. studiów doktoranckich, zwana „komisją rekrutacyjną”, powoływana przez  radę wydziału  na wniosek dziekana.
2. Komisja rekrutacyjna składa się z przewodniczącego i co najmniej 3 członków oraz sekretarza.
3. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej powoływanej w danej jednostce organizacyjnej jest kierownik tej jednostki lub właściwy kierownik studiów doktoranckich.
4. Członków komisji rekrutacyjnej powołuje się spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
5. Organ samorządu doktorantów, wskazany w regulaminie samorządu doktorantów, może wyznaczyć swojego przedstawiciela, który uczestniczy w pracach komisji rekrutacyjnej w charakterze obserwatora.

§ 3

1. Nadzór nad pracami komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich sprawuje uczelnia komisja ds. studiów doktoranckich powołana przez rektora.
2. W skład uczelnianej komisji rekrutacyjnej ds. doktorantów wchodzi przewodniczący, sekretarz, przedstawiciel samorządu doktorantów i co najmniej 3 członków.
3. Przewodniczącym uczelnianej komisji rekrutacyjnej ds. doktorantów jest prorektor ds. dydaktycznych i studenckich.
4. Członków uczelnianej komisji rekrutacyjnej ds. doktorantów powołuje się spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.


§ 4

1. Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie realizowane jest w formie konkursu.
2. O ocenie kandydata w postępowaniu konkursowym przesądza: 
1) wynik rozmowy kwalifikacyjnej, ocenianej w skali od 1 do 10 punktów,
2) udokumentowana aktywność naukowa kandydata, na którą składać się mogą w szczególności publikacje, prace w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, staże krajowe i zagraniczne, nagrody i wyróżnienia, oceniana w skali od 1 do 5 punktów,
3) udokumentowana znajomość języków obcych, oceniana w skali od 1 do 5 punktów.
3. Postępowanie rekrutacyjne polega na ustaleniu przez komisję rekrutacyjną liczby punktów w skali od 1 do 20, które przyznaje się kandydatowi za poszczególne elementy  tego  postępowania zgodnie z ust. 2 pkt. 1-3.
4. Wynik postępowania uznaje się za pozytywny jeżeli kandydat uzyska co najmniej 12 punktów.
5. Komisja rekrutacyjna sporządza listy kandydatów, ustalając kolejność według liczby łącznie uzyskanych punktów i na ich podstawie podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia na I rok studiów doktoranckich w ramach limitu miejsc.


§ 5

1. Od decyzji komisji rekrutacyjnej, o której mowa w § 2, kandydatowi przysługuje odwołanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich.
2. Odwołanie składa się w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji, określonych w niniejszej uchwale.

§ 6

W przypadku, gdy od decyzji komisji, o której mowa w § 2, wniesiono odwołanie – decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosku uczelnianej komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich. Decyzja rektora w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie jest ostateczna.

§ 7

1. Do zadań komisji, o której mowa w § 2, należy w szczególności:
1) kompletowanie dokumentacji kandydatów,
2) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu kandydatów do postępowania rekrutacyjnego,
3) ocena kandydatów w toku postępowania rekrutacyjnego,
4) ustalenie liczby punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym,
5) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia,
6) doręczanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru).
2. Do zadań uczelnianej komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich należy rozpatrywanie odwołań od decyzji komisji, o której mowa w § 3.


§ 8

1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie powinny złożyć :
1) ankietę, której wzór opracowuje i udostępnia jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie,
2) kwestionariusz osobowy, którego wzór opracowuje i udostępnia jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie,
3) 4 fotografie kolorowe o wymiarze 37x52 mm,
4) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2006/2007 wyjątkowo – zaświadczenie o ukończeniu studiów i zdaniu egzaminu magisterskiego (albo równorzędnego),
5) suplement do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ocen ze studiów (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – ze studiów I i II stopnia),
6) opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej,
7) potwierdzenie wniesienia na konto Uczelni opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.
2. Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na zasadach konkursowych określają odrębne przepisy.


§ 9

1. Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego sporządza się protokół.
2. Protokół odzwierciedla istotne elementy postępowania rekrutacyjnego i jest podpisywany przez przewodniczącego i pozostałych członków komisji rekrutacyjnej.

§ 10

1. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów ustalając kolejność według liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Na podstawie listy kandydatów, określonej w ust. 1, komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia na pierwszy rok studiów doktoranckich, w ramach limitu miejsc.
3. Po formalnej akceptacji listy przez przewodniczącego uczelnianej komisji rekrutacyjnej listy zawierające numery PESEL osób przyjętych na studia doktoranckie wraz z liczbą łącznie uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym ogłasza się w formie elektronicznej oraz na tablicach ogłoszeń na Wydziale Humanistycznym.
4. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie doręcza się kandydatowi pisemnie.


§ 11

Do dnia 30.06.2007 r. jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie na Wydziale Humanistycznym  udostępniają w formie elektronicznej wzory ankiet i kwestionariuszy osobowych, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2  uchwały, informacje o terminach składania dokumentów o przyjęcie na studia doktoranckie, terminach postępowania rekrutacyjnego.


§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 36 - uchwała rekrutacja st doktoranckie 2007_2009.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 17:45:36

Liczba wyświetleń strony: 9697

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka