Uchwała nr 49/2007

Uchwała  Nr  49/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  28 czerwca 2007 r.

w sprawie ustalenia zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, form zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków i zasad obliczania godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz liczebności grup studenckich.

 Na podstawie art. 130  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) uchwala się, co następuje:

I. Zasady ustalania obowiązków nauczycieli akademickich

§ 1

1. Jednostki dydaktyczne przygotowują plany obciążeń dydaktycznych zatrudnionych w nich nauczycieli akademickich na podstawie planów studiów w nich realizowanych oraz przyjętych do realizacji zajęć dydaktycznych z innych jednostek.
2. Zaplanowane na dany rok akademicki zajęcia wpisywane są do kart obciążeń, które po zatwierdzeniu przez dziekana (kierownika jednostki międzywydziałowej), przesyłane są do dnia 31 października każdego roku akademickiego do Działu Nauczania.
3. Indywidualne karty obciążeń wypełnia się również dla tych nauczycieli akademickich, dla których nie zaplanowano zajęć dydaktycznych (m.in. urlopy, zwolnienia lekarskie, itp.). Liczba złożonych kart obciążeń powinna być zgodna z liczbą nauczycieli akademickich zatrudnionych w danej jednostce.
4. Zaplanowane na dany rok akademicki zajęcia realizowane na studiach podyplomowych i kursach dokształcających wpisywane są do odrębnych kart obciążeń (dla każdych studiów lub kursów), które po zatwierdzeniu przez dziekana (kierownika jednostki międzywydziałowej) przesyłane są przed rozpoczęciem zajęć do Działu Nauczania.

§ 2

1. Zmiany w obciążeniach dydaktycznych nauczyciela akademickiego powinny być odnotowane w aneksie do karty obciążeń pracownika  i składane przez jednostkę organizacyjną do Działu Nauczania w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od wystąpienia zmiany.
2. Rozliczenie zajęć dydaktycznych zrealizowanych przez poszczególnych nauczycieli akademickich w danym roku akademickim dokonywane jest na podstawie oświadczeń o wykonaniu zajęć dydaktycznych, które powinny być złożone do kierownika jednostki organizacyjnej niezwłocznie po wykonaniu zajęć zaplanowanych na dany rok akademicki, nie później niż do końca tego roku akademickiego.
3. Za prawidłowe rozliczenie wykonanych zajęć, w tym za kontrolę rachunkową i merytoryczną odpowiedzialny jest dziekan (kierownik jednostki międzywydziałowej).

 


II. Rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem obowiązków nauczycieli akademickich

§ 3

Do zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich zalicza się:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych ujętych w planach i programach studiów, które są realizowane w formach określonych w § 8-10,  
2) promotorstwo prac dyplomowych,
3) sprawowanie opieki nad studentami studiującymi według indywidualnego planu i programu studiów,
4) sprawowanie opieki nad kołami naukowymi,
5) wykonywanie innych zajęć, w szczególności:
a) przeprowadzanie zaliczeń, egzaminów oraz udział w egzaminach komisyjnych,
b) sprawdzanie prac kontrolnych,
c) recenzowanie prac dyplomowych,
d) udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe,
e) indywidualne konsultacje ze studentami,
f) pełnienie funkcji opiekuna roku,
g) kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi,
6) czynności związane z organizacją i realizacją procesu dydaktycznego,
7) prowadzenie zajęć w jednostkach  oświatowych, na zasadach określonych w umowach, których sygnatariuszem jest Uczelnia.

III. Obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich

§ 4

Obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, zwany dalej pensum dydaktycznym wynosi rocznie:
1) 120 godzin dla rektora i prorektora,
2) 180 godzin dla profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego
3) 240 godzin dla adiunkta i asystenta,
4) 300 godzin dla docenta,
5) 360 godzin dla starszego wykładowcy, wykładowcy oraz równorzędnych,
6) 540 godzin dla lektora i instruktora oraz równorzędnych.


IV. Zakres i warunki obniżania obowiązkowego pensum dydaktycznego

§ 5

Obowiązkowe pensum dydaktyczne może zostać obniżone nie więcej niż o 60 godzin dla nauczycieli akademickich, którym powierzono wykonywanie ważnych zadań dla Uczelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.


V. Zasady obliczania pensum dydaktycznego

§ 6

1. Nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia dydaktycznego z powodu:
1) zatrudnienia po rozpoczęciu roku akademickiego,
2) przewidzianej nieobecności w pracy związanej między innymi z długotrwałą chorobą, urlopem bezpłatnym lub innym zwolnieniem od pracy,
3) odbywaniem służby wojskowej,
4) urlopem macierzyńskim,
5) urlopem naukowym,
6) ustaniem stosunku pracy przed zakończeniem roku akademickiego
zalicza się do przepracowanych godzin zajęć dydaktycznych jedną trzydziestą ustalonego dla danego stanowiska rocznego pensum za każdy tydzień nieobecności przypadającej za okres, w którym prowadzone są w uczelni zajęcia dydaktyczne.
2. Decyzję w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych w przypadkach opisanych w ust. 1 podejmuje dziekan (kierownik jednostki międzywydziałowej).
3. W ramach stosunku pracy nauczyciel akademicki zobowiązany jest do przeprowadzenia w roku akademickim zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym w § 4 z uwzględnieniem regulacji § 5 i 6 ust. 1.
4. W ramach obowiązkowego pensum dydaktycznego rozliczane są godziny dydaktyczne realizowane na studiach stacjonarnych I, II, III stopnia i jednolitych magisterskich w formach określonych w § 8-10  oraz praktyki na kierunkach medycznych.
5. Pensum dydaktyczne może być uzupełnione zajęciami prowadzonymi na studiach niestacjonarnych.
6. Zajęcia zrealizowane na studiach niestacjonarnych finansowane są z wpływów za te studia według zasad określonych zarządzeniem rektora.
7. W przypadku, gdy liczba godzin dydaktycznych, o których mowa w ust. 4, nie wypełnia obowiązkowego pensum, wliczane do pensum mogą być obliczeniowe godziny dydaktyczne za następujące zajęcia:
1) hospitacje praktyk śródrocznych,
2) prowadzenie seminariów naukowych na kierunkach posiadających uprawnienia do doktoryzowania oraz seminariów metodologicznych.

§ 7

1. Jedną godzinę dydaktyczną stanowi 45 minut zajęć dydaktycznych ujętych w planach studiów z wyjątkami:
1) jedna godzina zajęć seminaryjnych w grupie liczącej 6-9 studentów stanowi 0,8 godziny dydaktycznej,
2) jedna godzina zajęć prowadzonych w języku obcym (z wyjątkiem zajęć na kierunku filologia i lektoratów z języków obcych) stanowi 1,5 godziny dydaktycznej,
2. Nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu zajęcia, o których mowa w § 10 zalicza się  z tego tytułu, jako zrealizowane, następujące liczby godzin dydaktycznych:
1) do 1/3 liczby godzin realizowanych w formie projektu własnego lub pakietu edukacyjnego w grupie wykładowej specjalizacyjnej, ćwiczeniowej lub konwersatoryjnej,
2) do 1/6 liczby godzin realizowanych w formie projektu własnego lub pakietu edukacyjnego w grupie laboratoryjnej,
3) do 1/6 liczby godzin realizowanych w formie kształcenia zdalnego z użyciem mediów elektronicznych.
Decyzję o liczbie godzin podejmuje dziekan (kierownik jednostki międzywydziałowej) na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej.
3. Nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu zajęcia, których rzeczywisty czas trwania jest trudny do ustalenia, zalicza się z tego tytułu jako zrealizowane następujące liczby obliczeniowych godzin dydaktycznych:


 

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Opieka nad kołem naukowym

15 godzin

Hospitacja całości śródrocznych praktyk pedagogicznych jednej grupy studenckiej

½ łącznej liczby godzin praktyki śródrocznej jednej grupy studenckiej

Ćwiczenia terenowe, obozy, objazdy naukowe

8 godzin/dobę

Seminarium naukowe na kierunkach posiadających prawo do doktoryzowania

30 godzin/rok

Seminarium metodologiczne zatwierdzone przez radę wydziału

30 godzin/rok

Pełnienie funkcji koordynatora ECTS

15 godzin/rok

 


VI. Liczebność grup studenckich
§ 8

Ustala się następujące formy zajęć zorganizowanych i liczebność grup studenckich z wyłączeniem ćwiczeń artystycznych na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

 

Symbol grupy

Nazwa grupy

Forma zajęć

Liczba studentów w grupie

W

wykładowa

wykłady inne niż wymienione poniżej

wykład jest prowadzony zgodnie z planem studiów dla studentów danego kierunku studiów, w miarę możliwości należy łączyć wykłady tego samego przedmiotu dla całego wydziału lub kilku kierunków

WS

wykładowa specjalizacyjna

wykład specjalizacyjny, wykład monograficzny, wykład w grupie przedmiotów obieralnych
i fakultatywnych

 

minimum 18

C

ćwiczeniowa

ćwiczenia audytoryjne

25-30

K

konwersatoryjna

konwersatorium, ćwiczenia projektowe, ćwiczenia metodyczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe z wychowania fizycznego, warsztaty, lektoraty języków obcych

 

18-24

L

 

laboratoryjna

 

ćwiczenia laboratoryjne,  ćwiczenia terenowe, ćwiczenia przygotowania sportowego, proseminarium, seminarium dyplomowe, pracownia dyplomowa, pracownia specjalistyczna, ćwiczenia nauki i doskonalenia pływania

 

10-14

P

ćwiczeń praktycznych

ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia artystyczne,

ćwiczenia metodyczne w szkole, ćwiczenia rehabilitacji ruchowej

 

8-12

 

PZ

ćwiczeń praktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu

zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo

 

6-8

 

 
§ 9
Ustala się następującą liczebność grup studenckich na zajęciach zorganizowanych z ćwiczeń artystycznych na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

Przedmiot

Liczba studentów w grupie

Fortepian

1

Drugi instrument

1

Dyrygowanie/Czytanie partytur

1-2

Akompaniament z elementami improwizacji

1-2

Improwizacja fortepianowa

1-2

Emisja głosu

1-2

Instrumentacja

4-6

Propedeutyka kompozycji

4-6

Instrumenty szkolne

4-6

Harmonia klasyczna z podstawami harmonii współczesnej

6-10

Kształcenie słuchu

6-10

Ekspresja muzyczno-ruchowa

6-10

Seminarium

10-14

Zespoły wokalne

zbiorowo

Chór

zbiorowo§ 10

 

Ustala się następujące formy zajęć zorganizowanych, które mogą być realizowane częściowo bezwa nauczycieli akademickich bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

 

Forma zajęć

Symbol

Projekt własny (projekt, referat, udział w pracach badawczych)

PW

Pakiet edukacyjny

PE

Kształcenie zdalne z użyciem mediów elektronicznych

KZ

Praca dyplomowa

PD

 

§ 11
1. Podziału na grupy studenckie na każdym roku studiów dokonuje kierownik jednostki prowadzącej dany kierunek studiów z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Podziału na grupy studenckie z przedmiotów nadzorowanych i realizowanych przez jednostki międzywydziałowe dokonuje kierownik jednostki międzywydziałowej prowadzącej dane zajęcia dydaktyczne.
3. Podziału na grupy studenckie na zajęciach dydaktycznych prowadzonych dla studentów różnych kierunków na danym wydziale dokonuje dziekan.
4. Jeżeli szczególny charakter zajęć lub liczba studentów na danym roku studiów, wydziale, kierunku, specjalności nie pozwala na dokonanie podziału na grupy studenckie w liczbie określonej w § 8 lub 9 dziekan, na wniosek kierownika jednostki prowadzącej dany kierunek studiów może ustalić inną liczebność grup studenckich na dany rok akademicki, mając na uwadze uwarunkowania merytoryczne i finansowe.
5. Kierownicy jednostek prowadzących dany kierunek studiów obowiązani są dokonywać korekty liczby grup, jeżeli liczba studentów ulega zmianie w czasie trwania roku akademickiego.
 
§ 12
1. W szczególnych przypadkach uzasadnionych koniecznością realizacji programu nauczania na studiach I, II, III stopnia oraz jednolitych magisterskich, nauczyciel akademicki może być obowiązany prowadzić zajęcia dydaktyczne w godzinach ponadwymiarowych. Ilość tych godzin nie może przekroczyć:
a) ¼ obowiązującego pensum pracownika naukowo-dydaktycznego,
b) ½ obowiązującego pensum pracownika dydaktycznego.
2. Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą, może być powierzone prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I, II, III stopnia oraz jednolitych magisterskich w łącznym wymiarze niewiększym niż dwukrotność obowiązującego go pensum dydaktycznego.
3. Wysokość wynagrodzenia za jedną godzinę zajęć dydaktycznych ponad ustalone pensum oraz terminy wypłat wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych z tytułu realizowanych zajęć dydaktycznych określa rektor odrębnymi zarządzeniami.
§ 13
Kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych powinni tak organizować proces dydaktyczny, aby koszty jego realizacji (rozliczenie roku akademickiego) nie powodowały przekroczenia przychodów danej jednostki.
§ 14
Traci moc obowiązującą uchwała nr 37/2006 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie liczebności grup studenckich i rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2007 r.


Pobierz uchwałę w formacie PDF

  49- uchwała obow. dydakt. formy zajęć, zasady oblicz.,  liczeb. grup stud.pdf 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 12:50:15

Liczba wyświetleń strony: 9872

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka