Uchwała nr 65/2007

Uchwała Nr  65/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia  25  października 2007 r.

w sprawie uchwalenia  Regulaminu Filii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Piotrkowie  Trybunalskim


Na podstawie § 66 Statutu  uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin Filii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Z dniem podjęcia przedmiotowej uchwały traci moc obowiązującą Regulamin Filii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwalony uchwałą nr 6/05 Senatu z dnia 24 lutego 2005 roku, w  sprawie uchwalenia Regulaminu Filii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, zmieniony uchwałą nr 5/06 Senatu  z dnia 26 stycznia 2006 roku  zmieniającą uchwałę nr 6/05 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  z dnia 24 lutego 2005 roku w  sprawie uchwalenia Regulaminu Filii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 65 - Regulamin Filii AŚ.pdf

 

 


Regulamin Filii w Piotrkowie Trybunalskim
Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rozdział I
Postanowienia ogólne


 
§ 1


1. Filia Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwana dalej „Filią”, stanowi integralną część Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zwanej dalej „Uczelnią” powstałą na mocy zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (Dz. Urz. MENiS.Nr 1, poz. 1).
2. Filia działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dz. U. nr 164, poz. 1365), zwanej dalej „Ustawą”, przepisów wykonawczych do tej Ustawy, Statutu Uczelni zwanego dalej „Statutem”, niniejszego Regulaminu zwanego dalej „Regulaminem” oraz innych przepisów, mających zastosowanie do szkół wyższych.
3. Siedzibą Filii jest Piotrków Trybunalski.
4. Filia jest zamiejscową jednostką organizacyjną Uczelni.
5. Filia nie ma osobowości prawnej.
6. Filia posiada dla własnych potrzeb wyodrębniony majątek.
7. Nadzór nad Filią sprawuje rektor Uczelni, a w zakresie określonym przepi¬sami Ustawy, minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego.

 

§ 2


Filia działa na zasadzie wolności badań naukowych i wolności nauczania.

§ 3


Podstawowe zadania Filii określa § 5 Statutu.
 

§ 4


1. Filia prowadzi:
1) jednolite studia magisterskie,
2) studia pierwszego stopnia,
3) studia drugiego stopnia,
4) studia podyplomowe oraz kursy dokształcające.
2. Zasady tworzenia i prowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust.1 w Filii określa Statut oraz Ustawa.


 
§ 5


Filia prowadzi działalność wydawniczą w formach organizacyjnych ustalonych przez Senat.


 

Rozdział II
Organizacja Filii

 
§ 6

1. Jednostkami organizacyjnymi w Filii są:
1) Jednostki podstawowe:
a) Wydział Nauk Społecznych,
b) Wydział Filologiczno-Historyczny,
2) Jednostki międzywydziałowe,
3) Jednostki ogólnofilialne.
2. Wydział prowadzi dwa lub więcej kierunków studiów.
3. Jednostki organizacyjne Filii mogą być tworzone na ogólnie przyjętych w Uczelni zasadach.

§ 7


1. W ramach wydziału w Filii mogą być tworzone:
1) instytuty,
2) katedry,
3) samodzielne zakłady,
4) zakłady,
5) pracownie,
6) inne jednostki, w tym jednostki administracyjne, usługowe i gospodarcze.
2. W ramach instytutu mogą istnieć:
1) zakłady,
2) pracownie,
3) inne jednostki o charakterze badawczym oraz jednostki administracyjne, usługowe i gospodarcze.
3. Jednostki, o których mowa w ust. l i 2, two¬rzy, przekształca i znosi rektor z własnej inicjatywy po uzyskaniu opinii właściwej rady wydziału lub na wniosek właściwej rady wydziału po zasięgnięciu opinii Senackiej Komisji ds. Filii.

 
§ 8


1. Ogólnofilialnymi jednostkami organizacyjnymi są:
1) Biblioteka Filii,
2) Archiwum,
3) Wydawnictwo Filii,
2. W Filii mogą być tworzone inne ogólnofilialne jednostki organizacyjne.
3. Jednostki, o których mowa w ust. l i 2, tworzy, przekształca i znosi rektor za zgodą Senatu po zasięgnięciu opinii Senackiej Komisji ds. Filii i Prorektora ds. Filii.
 

§ 9


1. Międzywydziałowymi jednostkami organizacyjnymi w Filii, prowadzą¬cymi działalność dydaktyczną, są:
1) Studium Języków Obcych,
2) Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
3) Studium Pedagogiczne,
4) Studium Informatyczne Filii.
2. Międzywydziałowe jednostki organizacyjne mogą prowadzić, w zakresie określonym przez organ uprawniony do ich utworzenia, własną działalność naukową oraz uczest-niczyć w działalności innych jednostek.
3. Międzywydziałowe jednostki organizacyjne tworzy, przekształca i znosi rektor za zgodą Senatu po zasięgnięciu opinii Senackiej Komisji ds. Filii i Prorektora ds. Filii.
 


§ 10


Do zasad funkcjonowania instytutów, zakładów, jednostek międzywydziałowych w Filii stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału II Statutu. 
 


§ 11


1. Biblioteka Filii jest częścią Biblioteki Głównej Uczelni.
2. Biblioteką Filii kieruje zastępca dyrektora Biblioteki Głównej ds. Biblioteki Filii.
3. Zastępcę dyrektora Biblioteki Głównej ds. Biblioteki Filii powołuje rektor na wniosek dyrektora Biblioteki Uczelni zaopiniowany przez Radę Biblioteczną Uczelni i prorektora ds. Filii. 
 

§ 12


Archiwum Filii stanowi ogniwo państwowej sieci archiwalnej i prowadzi działalność archiwalną obejmującą gromadzenie, ewidencję, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie dokumentacji oraz prowadzi działalność informacyjną. 
 


Rozdział III
Prorektor ds. Filii i Komisja Senacka ds. Filii


§ 13

1. Prorektor ds. Filii kieruje administracją i gospodarką Filii, podejmuje decyzje dotyczące mienia Uczelni w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie zwykłego zarządu.
2. Przez czynności zwykłego zarządu, o których mowa w ust. 1 należy rozumieć:
a) podejmowanie czynności niezbędnych do utrzymania bieżącej działalności Filii, tj. na zaciąganiu zobowiązań w związku z tą działalnością, zawieraniu umów dzierżawy, najmu, płaceniu podatków, zapewnieniu dokonywania bieżących napraw i remontów środków trwałych i obiektów Filii, a także zakup lub sprzedaż środków trwałych - jednorazowo w wysokości nie przekraczającej 150-krotnej wartości środka trwałego,
b) zarząd środkami pieniężnymi pochodzącymi z dotacji budżetowej, a przyznanych Filii na podstawie uchwał Senatu oraz wszystkimi innym środkami pieniężnymi należnymi Filii na podstawie innych przepisów i ustaleń, w tym pochodzącymi z tytułu opłat za zajęcia dydaktyczne realizowane w Filii.
3. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu lub czynności zastrzeżonych w Ustawie lub Statucie dla organów Uczelni, prorektor ds. Filii winien uzyskać od rektora pełnomocnictwo szczególne określające rodzaj czynności.
4. Na wniosek prorektora ds. Filii rektor może powierzyć nauczycielowi akademickiemu wykonywanie ważnych zadań na rzecz Filii.

 

§ 14

 Tryb wyboru prorektora ds. Filii określa Statut. 
 


§ 15


Do kompetencji prorektora ds. Filii należy:

1) Kierowanie Filią i reprezentowanie Uczelni na zewnątrz w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
2) Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem finansów Filii, inwestycji i remontów dotyczących mienia wyodrębnionego dla potrzeb Filii.
3) Przygotowywanie projektu planu rzeczowo - finansowego Filii i jego realizacja po zatwierdzeniu przez Senat Uczelni.
4) Nadzór nad realizacją  umów o bezpośredniej współpracy między Filią, a uczelniami zagranicznymi.
5) Podpisywanie na mocy udzielonego pełnomocnictwa umów o współpracy naukowej i dydaktycznej z wyższymi uczelniami w kraju.
6) Koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych Filii w celu zapewnienia warunków umożliwiających spełnienie ich funkcji.
7) Nadzorowanie opracowywania planów i programów studiów w Filii.
8) Czuwanie nad zgodnością planów studiów i organizacji zajęć dydaktycznych w Filii z przyjętymi uchwałami Senatu i przepisami zewnętrznymi.
9) Rozpatrywanie i podejmowanie w Filii z upoważnienia rektora decyzji w sprawach:
a) odwołań od decyzji dziekana w sprawie skreśleń z listy studentów,
b) wznowień studiów lub przyjęć na odpowiedni rok studiów,
c) zwrotu nadpłat dotyczących studentów Filii za studia odpłatne.
10) Orzekanie w Filii w sprawach udzielania ulg w opłatach za zajęcia dydaktyczne, a w szczególności w sprawach zwalniania z całości lub części opłaty, rozłożenia płatności na raty oraz odroczenia terminu płatności.
11) Nadzór nad działalnością studencką w Filii.
12) Sprawy rozwoju i doskonalenia kadry Filii.
13) Koordynacja prac związanych z oceną nauczycieli akademickich Filii.
14) Rozpatrywanie wniosków w Filii o:
a) przyznawanie stypendiów doktorskich i habilitacyjnych,
b) udzielanie urlopów płatnych i bezpłatnych do celów naukowych,
c) kierowanie pracowników Filii zagranicę w celach naukowych i dydaktycznych,
d) kierowanie studentów Filii na studia zagraniczne,
e) udział w krajowych konferencjach i sympozjach naukowych,
f) zapraszanie gości zagranicznych,
15) Zawieranie umów w ramach bezosobowego funduszu płac w zakresie recenzowania dorobku naukowego pracowników Filii.
16) Nadzór nad działalnością naukowo – badawczą w Filii
17) Koordynacja planowania i organizacja badań naukowych w Filii.
18) Opiniowanie planów finansowych badań naukowych i merytoryczny nadzór nad finansowaniem i rozliczaniem prac naukowo – badawczych w Filii.
19) Nadzór nad wykorzystaniem aparatury służącej do realizacji badań naukowych w Filii.
20) Nadzór nad przestrzeganiem prawa oraz bezpieczeństwa i porządku na terenie Filii.
21) Administracja funduszem świadczeń socjalnych Filii.
22) Rozpatrywanie z upoważnienia rektora odwołań od decyzji dziekana w zakresie wynikającym z regulaminu pomocy materialnej dla studentów Filii.

 
§ 16


Prorektor ds. Filii wykonuje nadto obowiązki kierownika jednostki przewidziane w ustawie o rachunkowości przypisane mu za jego zgodą i ponosi za nie odpowiedzialność.
 


§ 17


1. W zakresie swoich kompetencji prorektor ds. Filii wydaje akty normatywne obowiązujące w Filii w formie zarządzeń prorektora ds. Filii.
2. Zarządzenia prorektora ds. Filii nie mogą pozostawać w sprzeczności z przepisami powszechnie obowiązującymi, uchwałami Senatu i zarządzeniami rektora Uczelni.

§18


Kompetencje Dziekana określa Statut


§ 19

1. Podmiotem opiniodawczym w zakresie spraw Filii jest stała Komisja Senacka ds. Filii powołana na podstawie przepisów Statutu, zwana dalej Komisją.
2. Komisja opiniuje sprawy dotyczące funkcjonowania i rozwoju Filii oraz mianowania na stanowisko profesora. Opiniuje ponadto zmiany organizacyjne i inne sprawy przedstawiane do decyzji Senatowi lub rektorowi Uczelni. Negatywna opinia Komisji ds. Filii nie stoi na przeszkodzie przedstawieniu na posiedzeniu Senatu wniosków i opinii rad wydziałów lub rad instytutów.
3. Komisja rozpatruje, co najmniej raz w roku, kwestie warunków bytowych, stanu zdrowia i upowszechnienia kultury fizycznej studentów Filii.
4. Komisja może powoływać stałe i doraźne zespoły dla przygotowania opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania i rozwoju.


 

§ 20


Administracją Filii kieruje prorektor ds. Filii przy pomocy zastępcy kanclerza ds. Filii, zastępcy kwestora ds. Filii i kierowników jednostek administracyjnych Filii.


Rozdział IV
Administracja Filii


§ 21


1. Administracja Filii przyczynia się do realizacji zadań Uczelni wykonując czynności administracyjne, finansowe, gospodarcze, techniczne i usługowe.
2. Administracja Filii działa na szczeblu centralnym Filii oraz jej jednostkach organizacyjnych.
3. Organizację, zasady działania, kompetencje jednostek administracji centralnej i administracji wydziałowej jednostek organizacyjnych Filii określa regulamin organizacyjny Filii wydany przez rektora na wniosek prorektora ds. Filii.
4. Jednostkami administracyjnymi w administracji centralnej Filii są: działy, sekcje, biura i inne jednostki oraz samodzielne stanowiska pracy.
5. Jednostkami administracji wydziałowej Filii są: dziekanaty i sekretariaty poszczególnych jednostek organizacyjnych.

§ 22


Zastępcę kanclerza ds. Filii zatrudnia rektor po uzyskaniu pozytywnej opinii prorektora ds. Filii, Senackiej Komisji ds. Filii i kanclerza Uczelni.

§ 23


Zastępca kanclerza ds. Filii odpowiada z tytułu pełnionej funkcji przed prorektorem ds. Filii.
 


§ 24


1. Zastępca kanclerza ds. Filii kieruje administracją centralną, wydziałową i gospodarką Filii w zakresie określonym przez niniejszy Regulamin oraz regulamin organizacyjny Filii z wyłączeniem spraw pozostawionych dziekanom wydziałów na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zastępca kanclerza ds. Filii podlega bezpośrednio prorektorowi ds. Filii.
3. Do zadań kanclerza ds. Filii należą w szczególności sprawy:
1) organizacji pracy administracji,
2) gospodarki i administracji składnikami majątku,
3) planowanie i realizacja inwestycji i remontów, napraw i konserwacji budynków i innych środków trwałych,
4) gospodarki energetycznej,
5) transportu,
6) socjalne i ochrony zdrowia pracowników,
7) sprawy pracownicze zatrudnionych osób w administracji i obsłudze.
4. Szczegółowy zakres kompetencji i uprawnień zastępcy kanclerza ds. Filii określa regulamin organizacyjny Filii.
 

§ 25

1. Administracja wydziałowa jednostek organizacyjnych Filii podlega merytorycznie kierownikom tych jednostek.
2. Kierowników administracji wydziałowej jednostek organizacyjnych Filii powołuje i odwołuje prorektor ds. Filii na wniosek dziekana.
 


§ 26

1. Prowadzenie gospodarki finansowej Filii zgodnie z obowiązującymi przepisami należy do zastępcy kwestora ds. Filii.
2. Na stanowisko zastępcy kwestora ds. Filii może zostać powołana osoba spełniająca wymagania głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych, określone w odrębnych przepisach.
3. Zastępca kwestora ds. Filii pełni obowiązki i ponosi odpowiedzialność w zakresie:
1) prowadzenia rachunkowości Filii,
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi Filii,
3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo - finansowym Filii,
4) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych Filii.
4. Szczegółowy zakres kompetencji i uprawnień zastępcy kwestora ds. Filii określa regulamin organizacyjny Filii.
5. Zastępca kwestora ds. Filii składa co najmniej raz w roku sprawozdanie prorektorowi ds. Filii Senackiej Komisji ds. Filii.
 
 


Rozdział V
Gospodarka finansowa Filii


 
§ 27


1. Gospodarka finansowa Filii prowadzona jest na podstawie planu rzeczowo-finasowego Filii będącego częścią planu rzeczowo-finasowego Uczelni.
2. Gospodarkę finansową w zakresie środków pieniężnych, o których mowa w § 13 ust. 2 realizuje prorektor ds. Filii na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów  ustawy o finansach publicznych. Z zakresu tej działalności prorektor ds. Filii przedstawia rektorowi Uczelni informację za okres roczny.
3. Przyjęcie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Filii prorektor ds. Filii potwierdza podpisem na odpowiednim dokumencie przedstawionym przez rektora Uczelni.


§ 28


Projekt planu rzeczowo-finansowego Filii przygotowuje prorektor ds. Filii i przedstawia  rektorowi po  zaopiniowaniu  przez Komisję ds. Filii.
 


§ 29


Sprawozdanie roczne z wykonania planu rzeczowo - finansowego Filii, stanowiące część sprawozdania rzeczowo-finansowego Uczelni, prorektor ds. Filii składa rektorowi po zaopiniowaniu przez Senacką  Komisję ds. Filii.
 


Rozdział VI
Przepisy końcowe
 
§ 30


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Senat.


 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-04 02:05:50

Liczba wyświetleń strony: 8985

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka