zmiany w uchwale nr 89/2011

Uchwała nr 35/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  31  maja  2007 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2008/2009

 

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym    (Dz. U.r 164, poz. 1365 ze zm.) uchwala się co następuje:


§ 1.


1. Uczelnia przyjmuje kandydatów na studia w ramach limitów przyjęć ustalonych przez Senat na poszczególne kierunki studiów w wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Przez postępowanie kwalifikacyjne rozumie się: wynik zewnętrznego egzaminu maturalnego, egzamin wstępny, egzamin praktyczny, rozmowę kwalifikacyjną, sprawdzian uzdolnień, konkurs ocen na świadectwie dojrzałości/ świadectwie ukończenia szkoły średniej, konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia.
2. Limit przyjęć, o którym mowa w ust. 1 może być zwiększony w uzasadnionych przypadkach przez Instytutową Komisję Rekrutacyjną do wysokości 10 % przyjętego limitu.
3. W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekracza 110 % planowanej liczby miejsc na dany kierunek studiów odstępuje się od postępowania kwalifikacyjnego, kwalifikując wszystkich zgłoszonych na I rok studiów. Przepisu tego nie stosuje się do:
1) studiów pierwszego stopnia na kierunkach:
a) edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
b) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
c) filologia, specjalność: filologia angielska i filologia germańska,
d) malarstwo,
e) pedagogika, spec. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, wczesna edukacja z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
2) studiów drugiego stopnia na kierunkach:
a) edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
b) pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego – dotyczy absolwentów innych uczelni.

§ 2.

1. Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest:
1) dokonanie rejestracji kandydata przez wypełnienie formularza – podania według ustalonego w Uczelni wzoru,
2) dokonanie opłaty rekrutacyjnej (wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania dokumentów, rezygnacji z podjęcia nauki lub nieprzyjęci na studia).
2. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożenie w przewidzianym terminie wymaganych dokumentów tj.:
1) świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub OKE); kopia świadectwa ukończenia szkoły - kandydat na studia pierwszego stopnia
2) świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub OKE) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ocen ze studiów - kandydat na studia drugiego stopnia;
3) świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub OKE) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ocen ze studiów oraz zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej - kandydat na studia drugiego stopnia o specjalizacji nauczycielskiej;
4) świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę) – kandydat na studia pomostowe na kierunek pielęgniarstwo;
5) świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia szkoły położnych(oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę)  – kandydat na studia pomostowe na kierunek położnictwo;
6) świadectwo lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia;
7) 4 fotografie;
8) kserokopia dowodu osobistego.
3. Kandydaci przystępujący do „międzynarodowej matury” oraz do matur w zagranicznych szkołach średnich, w przypadku nieposiadania świadectwa dojrzałości w terminie składania dokumentów, mogą być dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia o przystąpieniu kandydata do matury w roku 2008. Osoby, które uzyskały pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym, zostaną przyjęte na studia pod warunkiem złożenia świadectwa maturalnego w oryginale nie później niż do końca września 2008 r.
4. Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów. Kolejność przyjmowania kandydatów na studia określa lista rankingowa.
5. Kandydat, u którego w wyniku badań lekarskich stwierdzono przeciwwskazania do studiowania na kierunku, na którym występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, nie może być dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego.
6. W postępowaniu kwalifikacyjnym, które obejmuje egzamin wstępny  stosuje się następujące zasady:
1) kandydatom, którzy zdali egzamin dojrzałości („stara matura”) uwzględnia się wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w skali procentowej z wagą 2.
2) kandydatom, którzy zdali egzamin maturalny („nowa matura”) uwzględnia się wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
- na poziomie podstawowym wyrażony w punktach procentowych z wagą 1.
- na poziomie rozszerzonym wyrażony w punktach procentowych z wagą 2.
Jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny na obu poziomach, brany jest pod uwagę wynik korzystniejszy dla kandydata.

3) na kierunku filologia, specjalność filologia angielska w Filii AŚ w Piotrkowie Trybunalskim kandydatom, którzy zdali egzamin maturalny („nowa matura”) uwzględnia się dodatkowo wynik części wewnętrznej egzaminu maturalnego:
- wynik z części wewnętrznej egzaminu maturalnego z obowiązującego na egzaminie przedmiotu przelicza się wg wzoru:
W = P x 0,3 + R x 0,7
 
P - wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym wyrażony w punktach procentowych
R -wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym wyrażony w punktach procentowych

4) kandydatom z maturą międzynarodową IB uwzględnia się wynik egzaminu maturalnego z  przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym przeliczany proporcjonalnie ze skali ocen matury międzynarodowej na poziomie podstawowym (SL) lub rozszerzonym (HL) na skalę ocen nowej matury wg tabeli:
 

 

 

MATURA IB

NOWA MATURA

 

poziom SL lub HL

poziom

podstawowy i rozszerzony

 

 

7

100

200

 

6

90

180

 

5

75

150

 

4

60

120

 

3

45

90

 

2

30

60

Granica

1

0

15

zdawalności

0

0

0


 


 

 § 3.


1. Egzamin wstępny na studia pierwszego stopnia jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu objętego procedurą rekrutacyjną, szczegółowo określoną w standardach wymagań egzaminacyjnych.
2. W przypadku, gdy kryterium przyjęć na studia jest konkurs świadectw, kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna z przedmiotów objętych konkursem. Uzyskane oceny z rozmowy przelicza się na punkty, jak przy konkursie świadectw.
3. Kryteria kwalifikacji na wszystkie formy studiów określa załącznik nr 2 z zastrzeżeniem   ust. 2.


§ 4.


Zasady przyjęć na studia laureatów oraz finalistów olimpiad określa Senat Uczelni odrębną uchwałą.

 
§ 5.


1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają instytutowe komisje rekrutacyjne (IKR), powołane przez dziekana oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powołana przez rektora.
2. Przewodniczącym UKR jest prorektor d/s dydaktycznych i studenckich.
3. Przewodniczącym IKR jest dyrektor instytutu lub jego zastępca. W skład IKR wchodzą:
1) przewodniczący,
2) sekretarz,
3) członkowie – przedstawiciele nauczycieli akademickich i przedstawiciel Samorządu Studenckiego.
4. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną i instytutowe komisje rekrutacyjne powołuje się nie później niż do 30 kwietnia 2008 r.
5. Do zadań instytutowych komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:
1) sporządzanie listy kandydatów dopuszczonych do postępowania kwalifikacyjnego;
2) zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego;
3) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego;
4) sporządzanie protokołów indywidualnych (dla każdego kandydata) oraz protokołu zbiorczego i rankingowego (dla całego kierunku/specjalności studiów). Wszystkie  zmiany w protokole powinny być uzasadnione i potwierdzone podpisem przewodniczącego.
5) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia;
6) pisemne zawiadamianie kandydatów o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia. W teczce akt kandydata umieszcza się kopie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia oraz oryginał potwierdzenia jej doręczenia.
7) sporządzanie listy rezerwowej;
8) opiniowanie odwołań;
9) wnioskowanie w sprawie dodatkowych naborów po uprzednim uzgodnieniu
z dziekanem wydziału.
6. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) koordynacja i nadzór nad pracami komisji rekrutacyjnych;
2) opiniowanie odwołań od decyzji instytutowych komisji rekrutacyjnych;
3) podejmowanie decyzji, na wniosek instytutowych komisji rekrutacyjnych, odnośnie ewentualnego ogłoszenia drugiego naboru w przypadkach nie wypełnienia limitu przyjęć na danym kierunku (specjalności).

 
§ 6.


1. Na kierunkach studiów, gdzie obowiązuje egzamin dyrektor instytutu wyznacza spośród nauczycieli akademickich zespół do opracowania tematów egzaminacyjnych.
2. Przygotowanie tematów egzaminacyjnych powinno odbywać się w warunkach zapewniających zachowanie tajemnicy ich treści.
3. Dyrektor instytutu powołuje komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu ustnego i rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminatorów oceniających prace pisemne.


§ 7.


 Terminarz postępowania kwalifikacyjnego oraz szczegółowy wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów w roku akademickim 2008/2009 określi Rektor odrębnym zarządzeniem nie później niż do końca kwietnia 2008 r.


§ 8.


1. Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki  i formy studiów określa załącznik nr 1.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą decyzje podejmuje właściwa komisja rekrutacyjna.

 
§ 9.


Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż 20 osób (w przypadku kierunków artystycznych – 12 osób). Decyzję w tej sprawie podejmuje UKR na wniosek instytutowych komisji rekrutacyjnych.


§ 10.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pobierz uchwałę wraz załącznikiem nr 1 "Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego" w formacie PDF

  35- uchwała-rekrutacja 2008.pdf

 

Pobierz załącznik  "Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2008/2009"

 


  35- załącznik nr 2.pdf

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-20 14:32:39

Liczba wyświetleń strony: 10645

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka