Uchwała nr 12/2007

Uchwała Nr  12/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  22 lutego  2007 roku


w sprawie warunków studiowania osób niepełnosprawnych
w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz.U. Nr  164, poz. 1365 ze zm) oraz § 31 pkt  3 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach,

mając na uwadze prawo wszystkich obywateli do podejmowania nauki bez względu na ich niepełnosprawność oraz dążąc do zapewnienia osobom niepełnosprawnym pełnego i równego dostępu do studiów wyższych, uchwala, co następuje:

 
§1

Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwana dalej Uczelnią, podejmuje i będzie podejmować wszelkie działania mające na celu stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych we wszystkich wymiarach życia akademickiego. W szczególności Uczelnia będzie dążyć do dalszego usuwania barier architektonicznych oraz barier w zakresie dostępu do informacji, a także do podejmowania takich działań organizacyjnych, by - nie zmniejszając wymagań merytorycznych - wyrównywać szanse i możliwości studiowania osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym.

§2

Jednostką organizacyjną Uczelni,  do której zadań należy koordynowanie i wykonywanie celów wskazanych w § 1, jest Dział Spraw Studenckich, a także  Pełnomocnik ds. Studentów Niepełnosprawnych.

§3

Rektor w drodze zarządzenia  określi szczegółowe zasady  wykonania uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Pobierz uchwałę w formacie PDF

 12-  uchwała warunki stud. niepełnosprawnych.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-04 09:14:57

Liczba wyświetleń strony: 10087

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka