Uchwała nr 9/2007

Uchwała  Nr  9/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia   25   stycznia 2007 roku

w sprawie ustalenia poziomu wydatków do czasu uchwalenia w Uczelni planu rzeczowo-finansowego na rok 2007

            Na podstawie art.62 ust 2 pkt.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.); art.35 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca  2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249,  poz. 2104 ze zm.)uchwala się, co następuje:


§1

Wszyscy dysponenci środków pieniężnych, w rozumieniu przepisów zarządzenia rektora Nr 42/2005 z dnia 27 września 2005 r. w sprawie powierzenia określonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej pracownikom Uczelni, ponoszą koszty proporcjonalnie do uzyskanych przychodów, nie więcej jednak niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.


§2

1. Zasada, o której mowa w § 1 nie dotyczy wydatków na projektowanie i remont domu studenckiego nr 3 „Melodia” przy ul. Śląskiej 15. Wydatki  na czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim  nie mogą przekraczać kwoty 2.000.000 zł.
2. Zasada, o której mowa w § 1 nie dotyczy wydatków na działalność inwestycyjną i remontową stanowiącą kontynuację działań podjętych w poprzednim roku budżetowym. Wydatki, o których mowa w zdaniu poprzednim mogą nastąpić do wysokości kwot wynikających z zawartych przez Uczelnię umów oraz przyjętych planów inwestycyjnych i remontowych.
 


§3

Uchwała traci moc z chwilą uchwalenia planu rzeczowo- finansowego Uczelni na rok 2007.Pobierz uchwałę w formacie PDF

 9-  uchwała  poziom wyd. do uchw. budzetu 2007.pdf

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-04 03:30:27

Liczba wyświetleń strony: 9550

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka