traci moc na podstawie zarządzenia nr 45/2013

Zarządzenie nr 3/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 27 stycznia 2011 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 52/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Uczelni

 

 

            Na podstawie art.83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym    (Dz.U. Nr 164, poz.1365 ze zmianami)  oraz § 158 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, na wniosek Kanclerza zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W regulaminie organizacyjnym Uczelni stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 52/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej z dnia 21 grudnia 2007 roku zmieniony zarządzeniem nr 56/2008 z dnia               5 listopada 2008 roku, zarządzeniem nr 7/2010 z dnia 1 lutego 2010 roku, zarządzeniem nr 50 /2010 z dnia
1 września 2010 roku i zarządzeniem nr 59/2010 z dnia 27 września 2010 roku oraz zarządzeniem nr 77/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

1)                 w § 7 dodaje się pkt 3) w brzmieniu:

„3) samodzielne stanowisko ds. zarządzania projektami”,

 

2)                 Dodaje się § 42a w brzmieniu:

㤠42a

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. zarządzania projektami  należy w szczególności:

1)                 kierowanie zespołem projektowym wyznaczonego projektu,

2)                  nadzór merytoryczny, organizacyjny i finansowy nad właściwą i całościową realizacją projektu,

3)                 bieżąca kontrola postępu prac w celu zapewnienia zgodności projektu z planem,

4)   podział zadań, ustalenie zakresu współpracy, określenie obowiązków członków zespołu projektowego oraz nadzór nad ich wykonywaniem,

5)                 bieżące zarządzanie zmianami w projekcie,

6)                 bieżące zarządzania jakością w projekcie,

7)   bieżące rejestrowanie i rozwiązywanie zagadnień projektowych oraz ich terminowe przekazywanie na odpowiedni poziom decyzyjny,

8)                 systematyczne informowanie prorektora ds. ogólnych o realizacji zadań projektu,

9)                 zapewnienie prawidłowej komunikacji z interesariuszami projektu.”

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-08-22 13:09:20

Liczba wyświetleń strony: 2102

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka