Zarządzenie Nr 85/2011

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 14 listopada 2011 roku

 

 

w sprawie zasad pełnienia obowiązków opiekuna naukowego, promotora i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim, recenzenta w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym lub w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, zasad ich wynagradzania oraz wzoru umów zawieranych z jednostką zatrudniającą kandydata lub kandydatem do stopnia doktora, doktora habilitowanego lub profesora

 

 

            Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 30 ust. 2 i art. 30 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm.),  § 1-2 i 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu
o nadanie tytułu profesora  oraz § 69 ust.2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

1.      Pracownicy Uniwersytetu pełnią obowiązki opiekuna naukowego kandydata do stopnia doktora
w zakresie swoich obowiązków naukowych.     

2.      Z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu, które sprawują opiekę naukową nad kandydatem do stopnia doktora są zawierane umowy, które określą warunki sprawowania opieki naukowej. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

 

1.      Pracownikom Uniwersytetu pełniącym obowiązki promotora, wypłacane jest – po podjęciu uchwały o nadaniu stopnia doktora – wynagrodzenie na podstawie wniosku dziekana jednostki powołującej promotora.

2.      Z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu, które pełnią obowiązki promotora w przewodzie doktorskim  zawierane są umowy, które określą obowiązki  promotora i zasady wynagrodzenia. Umowy, o których mowa w zdaniu poprzednim zawierane są nie później niż z dniem dopuszczenia przez właściwą radę wydziału do publicznej obrony pracy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 3

 

1.      Pracownicy Uniwersytetu pełnią obowiązki promotora pomocniczego kandydata do stopnia doktora w zakresie swoich obowiązków naukowych.     

2.      Z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu, które pełnią obowiązki promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim  zawierane są umowy, które określą obowiązki  promotora pomocniczego. Umowy, o których mowa w zdaniu poprzednim zawierane są niezwłocznie po otwarciu przewodu doktorskiego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

 

 

§ 4

 

Z osobami które opracowują recenzje w przewodzie doktorskim lub recenzje (opinie) dorobku naukowego, zawierane są umowy które określają w szczególności termin sporządzenia recenzji (opinii), wysokość wynagrodzenia oraz kary umowne. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

  

 

§ 5

 

1.      Wynagrodzenie dla promotorów w przewodzie doktorskim powołanych przez Uniwersytet, wynagrodzenia za recenzje w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, oraz za opinie zlecone przez Uniwersytet wypłaca Uczelnia.

2.      Jednostka zatrudniająca kandydata do stopnia doktora, doktora habilitowanego, tytułu profesora lub kandydat może refundować koszty przewodu doktorskiego, habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora poniesione przez Uniwersytet, w tym może przejąć obowiązek wypłaty wynagrodzeń o których mowa w ust. 1.

3.      Zasady refundacji kosztów określa umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem a jednostką zatrudniającą kandydata lub kandydatem.

4.      Wzór umowy o refundację kosztów, przewodu doktorskiego stanowi złącznik nr 5 do Zarządzenia.

5.      Wzór umowy o refundację kosztów, przewodu habilitacyjnego / postępowania o nadanie tytułu profesora stanowi złącznik nr 6 do Zarządzenia.

 

§ 6

 

Wysokość kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora określają odrębne przepisy.

 

§ 7

 

Traci moc zarządzenie rektora nr 35/2010 Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zasad pełnienia obowiązków promotora w przewodzie doktorskim, recenzenta w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, w postępowaniu o nadaniu tytułu profesora oraz recenzenta,  w sprawie zasad ich wynagradzania oraz wzoru umów zawieranych z jednostką zatrudniającą kandydata do stopnia doktora, doktora habilitowanego lub profesora.

 

§ 8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:33:45

Liczba wyświetleń strony: 1472

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka