traci moc na podstawie zarządzenia nr 45/2013

Zarządzenie nr 28/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 21 kwietnia 2011 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 52/2007 Rektora z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Uczelni

 

 

            Na podstawie art.83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 ze zmianami) oraz § 158 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, na wniosek Kanclerza zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

W regulaminie organizacyjnym Uczelni stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 52/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej z dnia 21 grudnia 2007 roku zmieniony zarządzeniem nr 56/2008
z dnia 5 listopada 2008 roku, zarządzeniem nr 7/2010 z dnia 1 lutego 2010 roku, zarządzeniem nr 50/2010
z dnia 1 września 2010 roku, zarządzeniem nr 59/2010 z dnia 27 września 2010 roku, nr 77/2010 z dnia
2 grudnia 2010 roku i zarządzeniem nr 3/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     § 10 ust. 3 pkt. 4) otrzymuje następujące brzmienie:

„4) Sekcja Kontrolingu, ”

2)           § 69 otrzymuje następujące brzmienie:

                                                      

„ § 69

 

Do zakresu działania Sekcji Kontrolingu należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych Uczelni: 

a) przygotowywanie planów Uczelni w Kielcach oraz planów łącznych,

b) przygotowywanie  zmian  wynikających z decyzji ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego, a także zmian wynikających z potrzeb wewnętrznych Uczelni,

2) opracowywanie  projektów  planów  rzeczowo-finansowych  jednostek  organizacyjnych         Uczelni: 

a) koordynacja prac związanych z przygotowywaniem planów rzeczowo – finansowych jednostek organizacyjnych,

b) współpraca przy tworzeniu planów rzeczowo – finansowych z dysponentami środków finansowych,

c) przygotowywanie uzasadnionych merytorycznie zmian planów,

3) sporządzanie raportów i analiz finansowych  na potrzeby kadry zarządzającej Uczelnią,

4) dokonywanie identyfikacji i analiz ryzyka, sporządzanie sprawozdań na potrzeby zarządzania ryzykiem,

5) informowanie  kwestora o niebezpieczeństwach i zagrożeniach w wykonaniu planów finansowych,

6) opracowywanie  harmonogramu  przychodów  i  wydatków  Uczelni  na  poszczególne miesiące kalendarzowe,

7) opracowywanie projektu podziału dotacji MNiSW na cele dydaktyczne na poszczególne  jednostki organizacyjne i fundusze celowe,

8) współpraca z Działem Księgowości,

9) kontrola kosztów,

10) sporządzanie rozliczeń finansowych z tytułu wzajemnie świadczonych usług dydaktycznych między jednostkami (przepływy) do podziału dotacji,

11) przygotowywanie na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej kalkulacji przychodów i kosztów dotyczących odpłatnych form kształcenia,

12) przygotowywanie kalkulacji kosztów do umów najmu i dzierżawy składników majątkowych Uczelni oraz sporządzanie zestawień kosztów utrzymania poszczególnych obiektów Uczelni,

13) poszukiwanie i inicjowanie rozwiązań systemowych, mających na celu poprawę gospodarki finansowej Uczelni.”

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-08-22 13:09:43

Liczba wyświetleń strony: 1847

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka