Traci moc na podstawie zarządzenie nr 45/2016

Zarządzenie Nr 84/2011

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 24 października 2011 roku

 

 

w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w ramach umów cywilnoprawnych

 

 

            Na podstawie art. 66 ust.2 pkt 3, art.151 ustawy z dnia 27 lipca 2007 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Zajęcia dydaktyczne na studiach wyższych, studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach oraz zajęcia dla studentów nieobjęte planem studiów (m.in. kursy wyrównawcze, zajęcia fakultatywne)  realizowane przez osoby niezatrudnione
w Uczelni oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, odbywają się
na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

§ 2

 

1.      Wynagrodzenie dla osób niezatrudnionych w Uczelni oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, a realizujących zajęcia dydaktyczne, o których mowa w § 1 w ramach umów cywilnoprawnych będzie określane w oparciu o oferty składane zgodnie z zasadami PZP, jeżeli stosowanie przepisów tej ustawy będzie konieczne (wartość zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP).

2.      W przypadkach kiedy stosowanie ustawy PZP nie będzie wymagane zastosowanie ma Zarządzenie nr 68/2008.

3.      Wynagrodzenie określone w wybranej (najkorzystniejszej) ofercie zatwierdza Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich.

4.      Jeżeli osoba realizuje równolegle takie same zajęcia dydaktyczne na UJK w ramach umów cywilno-prawnych w różnych jednostkach organizacyjnych UJK, to stawka wynagrodzenia powinna być tożsama we wszystkich umowach.

 

§ 3

 

1.      Stawki wynagrodzenia za jedną godzinę dydaktyczną nie mogą przekraczać:

1)      dla osób posiadających tytuł naukowy profesora – 48,00 zł,

2)      dla osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego – 41,00 zł

3)      dla osób posiadających stopień naukowy doktora – 39,00 zł,

4)      dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra – 27,00 zł.

2.      W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności przy zawieraniu umowy z osobą
o szczególnych kwalifikacjach naukowych, dydaktycznych, artystycznych i zawodowych Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, na pisemny wniosek dziekana, może podwyższyć stawki, o których mowa w § 3.

3.      Decyzja o podwyższeniu stawki, o której mowa w ust.1 podejmowana jest
pod warunkiem ujęcia tego zwiększenia w budżecie kosztów.

4.      Stawek wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 nie stosuje się do zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach.

 

§ 4

 

Stawki wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, o których mowa w § 3 obliczane dla pracowników uczelni zatrudnionych na stanowiskach starszego kustosza
i starszego dokumentalisty dyplomowanego, kustosza i dokumentalisty dyplomowanego, adiunkta bibliotecznego i adiunkta dokumentacji i informacji naukowej oraz kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty nie mogą przekraczać 39,00 zł za godzinę dydaktyczną.

§ 5

 

 

Traci moc obowiązującą zarządzenie  nr 49/2004 z dnia 11.10.2004  r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w ramach umów cywilnoprawnych.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2011 r.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2016-08-02 13:38:17

Liczba wyświetleń strony: 1648

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka