traci moc na podstawie zarządzenie nr 45/2015

 

Zarządzenie Nr 48/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 6 czerwca 2011 roku

 

w sprawie nowelizacji przepisów kancelaryjno-archiwalnych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)  i § 86 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Powołuje się Zespół ds. nowelizacji przepisów kancelaryjno-archiwalnych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach, zwany dalej „Zespołem”
w składzie:

1)      mgr Janina Pierścińska – Przewodniczący,

2)      mgr Monika Marcinkowska,

3)      mgr Ewa Nowak - pracownik Filii, 

4)      mgr Renata Matuszak – pracownik Archiwum Filii,

5)      mgr Marcin Małek,

6)      mgr Małgorzata Barańska,

7)      mgr Bogusława Wijas,

8)      mgr Joanna Wilk,

9)      mgr Agnieszka Świerczek,

10)  mgr Barbara Kotras,

11)  mgr Barbara Skuza,

12)  mgr Aleksandra Tokarczyk,

13)  mgr Michał Marciniak,

14)  mgr Agnieszka Hady,

15)  mgr Katarzyna Matuszewska,

16)  mgr Justyna Adamczyk,

17)  mgr Grzegorz Lizner.

 

2. Obsługę administracyjną Zespołu prowadzi Archiwum.

 

§2

 

Do zadań Zespołu należy:

 

1)      przeprowadzenie przeglądu prowadzonej w Uniwersytecie dokumentacji tradycyjnej
i elektronicznej,

 

2)      opracowanie w terminie do 31 grudnia 2011 roku projektów poniższych dokumentów:

 

a)       instrukcji kancelaryjnej dostosowanej do wprowadzonego w Uniwersytecie systemu obiegu dokumentów,

 

b)      jednolitego rzeczowego wykazu akt,

 

c)      instrukcji bezpieczeństwa dla dokumentacji elektronicznej prowadzonej
w Uniwersytecie,

 

d)      instrukcji archiwalnej.

§ 3

 

1. Przegląd prowadzonej w Uczelni dokumentacji przeprowadza się poprzez „Ankietę do nowelizacji przepisów kancelaryjno-archiwalnych w UJK w Kielcach”, zwaną dalej „Ankietą”, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

2. Do wypełnienia Ankiety zobowiązani są kierownicy jednostek administracji centralnej (działy, biura, sekcje, samodzielne stanowiska pracy i inne), jednostki administracji wydziałowej, instytutowej, administracja jednostek międzywydziałowych, ogólnouczelnianych, pozawydziałowych oraz jednostki administracyjne Filii.

 

3. Wypełnioną Ankietę należy składać Przewodniczącemu Zespołu w nieprzekraczalnym terminie
30 czerwca 2011 r.

 

§4

 

Zakończenie prac Zespołu nastąpi po opracowaniu ostatecznej wersji dokumentów wymienionych
w §2 pkt 2, najpóźniej 3 miesiące po zakończeniu wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2015-06-19 15:11:31

Liczba wyświetleń strony: 2082

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka