traci moc na podstawie zarządzenia nr 83/2011

Zarządzenie Nr 7/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 4 lutego 2011 roku

w sprawie wypłaty wynagrodzeń  za godziny ponadwymiarowe dla  nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne  w ramach projektuKształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych (Umowa nr 15/SP-EFS/ZZP-02/10/2/1900/1332), a także wypłaty wynagrodzeń z dla osób realizujących zajęcia w ramach tego projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3) oraz art.151 ustawy z dnia 27 lipca 2007 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)  oraz  § 10 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę
i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. Nr 251, poz. 1852)  oraz uchwały Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 46/2009 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie  Regulaminu przyznawania i zasad wypłaty wynagrodzeń pracownikom Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, finansowanych  ze środków pochodzących z innych źródeł niż z odpłatności za usługi edukacyjne, za pracę świadczona przez pracowników Uczelni przy realizacji projektów, w tym projektów finansowanych z programów ramowych Unii Europejskiej i innych programów międzynarodowych zarządza się, co następuje:

 

                                                      § 1

 

1.      Wynagrodzenie dla nauczyciela akademickiego realizującego godziny ponadwymiarowe w ramach projektu objętego niniejszym zarządzeniem jest rozliczane według stawek kosztu pracy brutto przewidzianych w budżecie projektu za godzinę dydaktyczną.

2.      Stawka należna nauczycielowi akademickiemu realizującego zajęcia w ramach projektu wynosi:

1)      88,00 zł wynagrodzenia przypadającego za jedną godzinę dydaktyczną przepracowaną przez profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego posiadającego tytuł naukowy;

2)      79,00 zł wynagrodzenia przypadającego za jedną godzinę dydaktyczną przepracowaną przez profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego lub adiunkta posiadającego stopień doktora habilitowanego;

3)      66,00 zł wynagrodzenia przypadającego za jedną godzinę dydaktyczną przepracowaną przez adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora lub starszego wykładowcę;

4)      44,00 zł wynagrodzenia przypadającego za jedną godzinę dydaktyczną przepracowaną przez asystenta, wykładowcę, lektora, instruktora.

3.      Godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich rozliczne są po zrealizowaniu pensum dydaktycznego w danym roku akademickim zgodnie z kartą indywidualnych obciążeń pracownika.

4.      Wypłata za godziny ponadwymiarowe dokonywana jest po zakończeniu zajęć dydaktycznych danego semestru i rozliczeniu pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego wraz z najbliższą wypłatą.

5.      Wypłata dodatków do wynagrodzenia za urlop z tytułu godzin ponadwymiarowych zrealizowanych w projekcie następuje niezwłocznie po zakończeniu roku akademickiego.

 

 

§ 2

 

Wynagrodzenie dla osób niezatrudnionych w Uczelni oraz pracowników  niebędących nauczycielami akademickimi, a realizujących zajęcia dydaktyczne w projekcie w ramach umów cywilnoprawnych wynosi :

1)      72,00  brutto za jedną godzinę dydaktyczną zrealizowaną  przez osobę posiadającą tytuł profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego posiadającego tytuł naukowy,

2)      65,00  brutto za jedną godzinę dydaktyczną zrealizowaną przez osobę posiadającą stopień naukowy doktora habilitowanego,

3)      52,00  brutto za jedną godzinę dydaktyczną zrealizowaną przez osobę posiadającą stopień naukowy doktora,

4)      32,00  brutto za jedną godzinę dydaktyczną zrealizowaną przez osobę posiadająca tytuł zawodowy magistra.

 

§ 3

 

Zarządzenie dotyczy zajęć realizowanych  na studiach pomostowych w ramach kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych w latach akademickich   2010/2011 oraz  2011/2012.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 09:26:29

Liczba wyświetleń strony: 2097

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka