Zarządzenie Nr 21/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

z dnia 28 marca 2011 roku

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2011 z dnia 2 marca 2011 roku

                                                                                                                                               

 

                 Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 86 ust. 2 Statutu zarządza się, co następuje:

 

§1

 

W § 3 ust.1 zarządzenia rektora nr 16/2011 z dnia 2 marca 2011 roku w sprawie wypłaty wynagrodzenia za pracę w komisjach egzaminów licencjackich i dyplomowych dla nauczycieli akademickich realizujących godziny dydaktyczne w ramach projektu unijnego Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, Umowy Numer 5/SP-EFS/ZZP-02/10/1/1900/418  oraz 15/SP-EFS/ZZP-02/10/2/1900/1332, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych, dokonuje się zmiany pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

 

„2) dla recenzentów prac licencjackich biorących udział w przeprowadzeniu egzaminu ustala się
       1 obliczeniową godzinę dydaktyczną po 32,00 zł, tj. 32,00 zł od egzaminu jednej osoby, ”.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 2 marca 2010 r.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 03:14:43

Liczba wyświetleń strony: 1774

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka