Zarządzenie Nr 10/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 15 lutego 2011 roku

 

 

zmieniające zarządzenie Nr 57/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 września 2010 roku w sprawie wypłaty wynagrodzeń  za godziny ponadwymiarowe dla  nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne  w ramach projektu „Benild – doskonalenie świętokrzyskich kadr oświaty”
nr umowy UDA-POKL.09.04.00-26-010/09-00, a także wypłaty wynagrodzeń dla osób realizujących zajęcia w ramach tego projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej

 

 

            Na podstawie art. 66 ust.2 pkt 3, art.131 ust. 1 i ust.2, art.151 ustawy z dnia 27 lipca 2007 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)  oraz  § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, poz. 1852) oraz uchwały Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 46/2009 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie  Regulaminu przyznawania i zasad wypłaty wynagrodzeń pracownikom Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, finansowanych ze środków pochodzących z innych źródeł niż z odpłatności za usługi edukacyjne, za pracę świadczoną przez pracowników Uczelni przy realizacji projektów, w tym projektów finansowanych z programów ramowych Unii Europejskiej i innych programów międzynarodowych zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W Zarządzeniu Nr 57/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 września 2010 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1.       W § 1dotychczasową treść pkt 2) zastępuje się treścią w brzmieniu:

„Stawka należna nauczycielowi akademickiemu realizującemu zajęcia w ramach projektu wynosi:

a)      100,00 zł brutto przypadające za jedną godzinę dydaktyczną przepracowaną przez osobę posiadającą tytuł naukowy profesora zwyczajnego,

b)      78,00 zł brutto przypadające za jedną godzinę dydaktyczną przepracowaną przez osobę posiadającą stopień naukowy doktora habilitowanego,

c)      62,00 zł brutto przypadające za jedną godzinę dydaktyczną przepracowaną przez osobę posiadającą stopień naukowy doktora,

d)      42,00 zł brutto przypadające za jedną godzinę dydaktyczną przepracowaną przez osobę posiadającą tytuł zawodowy magistra.”

 

 

2.       W § 2 dotychczasową treść pkt 1) lit. b) zastępuje się treścią w brzmieniu:

„b) 120,00 zł brutto za jedną godzinę dydaktyczną zrealizowaną  przez     eksperta. Przez pojęcie eksperta rozumie się osobę posiadającą przynajmniej tytuł zawodowy magistra i doświadczenie w danej dziedzinie,”

                                                     

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 09:47:47

Liczba wyświetleń strony: 2496

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka