Zarządzenie Nr 83/2011

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 24 października 2011 roku

 

 

w sprawie wysokości stawek za godziny ponadwymiarowe dla  nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w ramach projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 a także wynagrodzeń dla osób realizujących zajęcia w ramach t
ych projektów na podstawie umowy cywilnoprawnej

 

            Na podstawie art. 66 ust.2 pkt 3, art.131 ust. 1 i ust.2, art.151 ustawy z dnia 27 lipca 2007 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)  oraz  § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, poz. 1852) oraz uchwały Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 46/2009 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie  Regulaminu przyznawania i zasad wypłaty wynagrodzeń pracownikom Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, finansowanych  ze środków pochodzących z innych źródeł niż z odpłatności za usługi edukacyjne, za pracę świadczona przez pracowników Uczelni przy realizacji projektów, w tym projektów finansowanych z programów ramowych Unii Europejskiej i innych programów międzynarodowych zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.    Nauczyciel akademicki zatrudniony do realizacji zajęć dydaktycznych w ramach projektów POKL na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz w ramach zajęć dla studentów nie objętych planem studiów (m.in. kursy wyrównawcze, zajęcia fakultatywne) w formie godzin ponadwymiarowych otrzymuje wynagrodzenie według stawek określonych w odrębnym zarządzeniu rektora w sprawie wysokości stawek za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich na Uniwersytecie realizowanych poza projektami. 

2.    Nauczyciel akademicki zatrudniony do realizacji zajęć dydaktycznych w ramach projektów POKL na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach otrzymuje wynagrodzenie według zasad i stawek określonych w odrębnym zarządzeniu rektora w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających.

3.    Godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich rozliczane są po zrealizowaniu pensum dydaktycznego w danym roku akademickim zgodnie z kartą indywidualnych obciążeń pracownika.

4.      Wypłata za godziny ponadwymiarowe dokonywana jest po rozliczeniu pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego wraz z najbliższą wypłatą.

 

§ 2

 

1.      Wynagrodzenie dla osób niezatrudnionych w Uczelni oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, a realizujących zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz w ramach zajęć dla studentów nie objętych planem studiów (m.in. kursy wyrównawcze, zajęcia fakultatywne) w projektach POKL w ramach umów cywilnoprawnych będzie określane w oparciu o oferty składane zgodnie z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli stosowanie przepisów tej ustawy będzie konieczne.  

2.      W przypadkach kiedy stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych nie będzie wymagane zastosowanie ma regulamin zamówień publicznych w Uczelni o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, określonym odrębnym zarządzeniem rektora.

3.      Kierownik projektu w porozumieniu z Dziekanem określi warunki stawiane wykonawcom
i maksymalną kwotę wynagrodzenia. S
tawki wynagrodzenia  winny  być zgodne z odrębnym zarządzeniem rektora w sprawie realizacji w Uniwersytecie  zajęć dydaktycznych w ramach umów cywilnoprawnych poza projektami.

4.      Wynagrodzenie określone w wybranej (najkorzystniejszej) ofercie zatwierdza Prorektor
ds. dydaktycznych i studenckich.

5.      Jeżeli osoba realizuje niezależnie od umowy w ramach projektu równolegle zadania dydaktyczne na UJK na podstawie odrębnej  umowy cywilnoprawnej (odpowiadającej zatrudnieniu w ramach projektu), stawka wynagrodzenia za realizację tych zajęć winna być tożsama w obydwu umowach.

6.      W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności przy zawieraniu umowy z osobą o szczególnych kwalifikacjach (certyfikaty i uprawnienia branżowe, trenerskie, menedżerskie doświadczenie zawodowe) w obszarze prowadzonych zajęć Rektor, na pisemny wniosek Kierownika Projektu ma prawo podwyższyć stawkę za jedną  godzinę dydaktyczną w ramach środków wynikających z budżetu projektu.

7.      Rozliczanie wykonanych godzin dydaktycznych następuje po zakończeniu całości lub części zajęć dydaktycznych będących przedmiotem umowy oraz uprzednim odbiorze prac przez Kierownika Projektu.

 

§ 3

 

Tracą moc obowiązującą:

1.      Zarządzenie 51/2009 z dn. 30.07.2009 w sprawie wypłaty wynagrodzenia  dla  nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne  w ramach projektu „eduPROGRES – Edukacja na rzecz Gospodarki” nr umowy UDA – POKL.04.01.01-00-329/08-00

2.      Zarządzenie 12/2010 z dn. 26.02.2010 w sprawie wypłaty wynagrodzeń  dla  nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne  w ramach projektu „grantPROGRES – Program Zwiększenia Liczby Absolwentów na Kierunkach Kluczowych dla Gospodarki” nr umowy UDA – POKL.04.01.02-00-063/09-00, a także wypłaty wynagrodzeń z dla osób realizujących zajęcia w ramach tego projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej

3.      Zarządzenie Nr 73/2010 z dn.16.11.2010 r.w sprawie wypłaty wynagrodzeń  za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcie dydaktyczne w ramach Projektu „Kompetentny nauczyciel wczesnej edukacji inwestycją w lepszą przyszłość”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia i doskonalenia nauczycieli ( Umowa nr UDA-POKL.03.03.02-00-011/09-00), a także wypłaty wynagrodzeń dla osób realizujących zajęcia w ramach tego projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej

4.       Zarządzenie Nr  48 /2010 z dn. 28.07.2010 r. w sprawie wypłaty wynagrodzeń  za godziny ponadwymiarowe dla  nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne 
w ramach projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych (Umowa nr 5/SP-EFS/ZZP-02/10/1/1900/418), a także wypłaty wynagrodzeń z dla osób realizujących zajęcia w ramach tego projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej

5.      Zarządzenie Nr  7/2011 z dn. 04.02.2011 r. w sprawie wypłaty wynagrodzeń  za godziny ponadwymiarowe dla  nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne 
w ramach projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych (Umowa nr 5/SP-EFS/ZZP-02/10/1/1900/418), a także wypłaty wynagrodzeń z dla osób realizujących zajęcia w ramach tego projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

§ 4

 

Zarządzenie dotyczy zajęć realizowanych od roku akademickiego 2011/2012.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z  mocą obowiązującą od dnia 1 października 2011 roku.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 04:03:35

Liczba wyświetleń strony: 1355

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka