Zarządzenie Nr 39/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 29 kwietnia 2011 roku

 

w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2011/2012 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

 

 

                        Na podstawie § 9 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach  zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      Rok akademicki 2011/2012 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia
1 października 2011 roku do dnia 30 września 2012 roku.

2.      Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów.

 

§ 2

 

Rok akademicki na studiach stacjonarnych obejmuje:

 

zajęcia integracyjne dla studentów I roku

29.09.2011 – 30.09.2011

SEMESTR ZIMOWY

03.10.2011 – 19.02.2012

zajęcia dydaktyczne

03.10.2011 – 22.12.2011

wakacje zimowe

23.12.2011 – 01.01.2012

zajęcia dydaktyczne c.d.

02.01.2012 – 27.01.2012

zimowa sesja egzaminacyjna

28.01.2012 – 07.02.2012

- pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych

30.01.2012

przerwa międzysemestralna

08.02.2012 – 12.02.2012

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

13.02.2012 – 19.02.2012

dni wolne od zajęć dydaktycznych

31.10.2011

SEMESTR LETNI

20.02.2012 – 30.09.2012

zajęcia dydaktyczne

20.02.2012 – 04.04.2012

wakacje wiosenne

05.04.2012 – 10.04.2012

zajęcia dydaktyczne c.d.

11.04.2012 – 15.06.2012

dni wolne od zajęć dydaktycznych

02.05.2012,  08.06.2012

letnia sesja egzaminacyjna

16.06.2012 – 26.06.2012

- pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych

18.06.2012

wakacje letnie

27.06.2012 – 09.09.2012

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

10.09.2012 – 25.09.2012

okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2011/2012

26.09.2012 – 30.09.2012

§ 3

 

Dziekani wydziałów mogą odstąpić od  ustalonych w zarządzeniu terminów, z wyjątkiem terminów, o których mowa w § 1, z zachowaniem czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne (75 dni roboczych) oraz czasu przewidzianego (łącznie) na sesję egzaminacyjną, przerwę międzysemestralną i sesję poprawkową po semestrze zimowym. Sesja egzaminacyjna po semestrze letnim nie może trwać dłużej niż do dnia 25 czerwca 2012 roku z wyjątkiem Wydziału Nauk o Zdrowiu, gdzie sesja  letnia trwa do 2 lipca 2012 roku.

 

 

§ 4

 

1.      Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek studiów podają do wiadomości studentów tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym do dnia 25 września 2011 roku oraz tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do dnia  12 lutego 2012 roku.

2.      Szczegółowe programy nauczania poszczególnych przedmiotów i rodzajów zajęć, zawierające tematykę i wykaz literatury oraz formy i terminy egzekwowania stopnia opanowania treści programowych, winny być udostępnione studentom nie później niż w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia semestru (roku studiów), w którym dane zajęcia są realizowane.

3.      Dokumentacja dotycząca organizacji zajęć (arkusze organizacyjne, karty obciążeń) winna być sporządzona najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem zajęć. Za terminowe przygotowanie dokumentacji odpowiedzialni są dyrektorzy instytutów.

 

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 06:35:22

Liczba wyświetleń strony: 2748

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka