Zarządzenie Nr  65 /2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia   12  września 2011 roku

 

 

w sprawie warunków udostępniania pracownikom wykonującym prace w ramach projektów unijnych, składników majątkowych nabytych przez Uniwersytet ze środków finansowych pozyskanych na realizację tych projektów

 

 

Na podstawie art. 66 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zmianami) oraz § 86 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Zarządzenie reguluje zasady udostępniania pracownikom realizującym prace w ramach projektów unijnych składników majątkowych nabytych przez Uniwersytet ze środków finansowych pozyskanych na realizację tych projektów.

 

§ 2

 

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

 

1)      Uniwersytecie – należy przez to rozumieć Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach;

2)      kierowniku jednostki organizacyjnej - należy przez to rozumieć dyrektora instytutu, kierownika jednostki międzywydziałowej;

3)      pracowniku  - należy przez to rozumieć pracownika naukowo – dydaktycznego, dydaktycznego, naukowego lub administracyjnego;

4)      udostępnieniu składnika majątkowego – należy przez to rozumieć umożliwienie pracownikowi korzystania ze składnika majątkowego poza terenem Uniwersytetu;

5)      składnikach majątkowych – należy przez to rozumieć sprzęt komputerowy, aparaturę naukową oraz inne urządzenia i przedmioty niezbędne do realizacji projektu unijnego nabyte ze środków finansowych przyznanych na realizację tego projektu;

6)      projektach unijnych – należy przez to rozumieć zaplanowane działania mające na celu osiągnięcie określonych rezultatów w zdefiniowanym okresie czasu i określonym budżecie, finansowane w całości lub części ze środków Unii Europejskiej;

7)      kierowniku/koordynatorze projektu unijnego – osobę powołaną przez Rektora Uniwersytetu do kierowania projektem,  w ramach którego zostały zakupione udostępniane składniki majątkowe.

 

§ 3

 

Warunkiem udostępnienia składnika majątkowego pracownikowi realizującemu projekt unijny jest:

1)      pisemny wniosek do kierownika jednostki organizacyjnej oraz kierownika/koordynatora projektu o udostępnienie składnika majątkowego;

2)      uzyskanie pisemnej zgody kierownika jednostki organizacyjnej oraz kierownika/ koordynatora projektu na udostępnienie składnika majątkowego;

3)      zawarcie umowy z Uniwersytetem o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4)      specyfika projektu wymagająca jego realizacji poza Uniwersytetem.

 

§ 4

 

Udostępnienie składnika majątkowego pracownikowi spełniającemu warunki, o których mowa w § 3 polega na umożliwieniu korzystania z tego składnika w celu wykonywania prac w ramach
projektu poza Uniwersytetem.

 

 

§ 5

 

1.      Udostępnienie składnika majątkowego może trwać nie dłużej niż rok od chwili jego wydania, jednak nie dłużej niż czas trwania projektu.

2.      Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 pracownik zobowiązany jest zwrócić udostępniony składnik majątkowy w stanie nie pogorszonym.

3.      W przypadku nie ukończenia prac w ramach projektu w terminie, o którym mowa w ust. 1 pracownik może  wystąpić z wnioskiem o kolejne - w okresie trwania projektu - udostępnienie składnika majątkowego; przepis § 3 stosuje się odpowiednio.

4.      Pracownik zwraca niezwłocznie składnik majątkowy niezależnie od terminu, o którym mowa
w ust. 1 w przypadku zakończenia wykonywania prac w ramach projektu a także
w przypadku rozwiązania stosunku pracy.

5.      Udostępnienie składnika majątkowego oraz jego zwrot potwierdzane jest dokumentami księgowymi, których wzory stanowią odpowiednio  załączniki nr  2  i  3  do  niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 6

 

1.      Pracownik, któremu udostępniono składnik majątkowy ponosi za ten składnik odpowiedzialność materialną, chyba że jego utrata lub uszkodzenie nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych.

2.      Górną granicę odpowiedzialności pracownika za udostępniony składnik majątkowy  stanowi cena zakupu ustalona na podstawie faktury zakupu wystawionej  dla Uniwersytetu.

3.      Granica odpowiedzialności, ustalona zgodnie z ust. 2 jest niezmienna przez cały okres każdego udostępnienia danego składnika majątkowego, chyba że utrata lub uszkodzenie mienia nastąpiło
z przyczyn niezależnych od pracownika.

4.      Pracownik nie jest odpowiedzialny za zużycie składnika majątkowego będące wynikiem

prawidłowego używania.

 

§ 7

 

1.      Pracownikowi, któremu udostępniono składnik majątkowy nie wolno oddawać go do korzystania osobom trzecim i prowadzić działalności komercyjnej przy użyciu tego składnika majątku, pod rygorem jego zwrotu.

2.      Pracownikowi, któremu udostępniono składnik majątkowy w postaci sprzętu komputerowego nie wolno instalować na nim żadnego oprogramowania bez zgody właściwego administratora systemów informatycznych.

3.      Decyzję o zwrocie składnika majątkowego w przypadku, o którym mowa w ust. 1 podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej.

4.      Zwrot składnika majątkowego w trybie przepisu ust. 2 skutkuje możliwością wykorzystania go przez pracownika do prac w ramach projektu jedynie na terenie Uniwersytetu.

 

§ 8

 

1.     Kierownik jednostki organizacyjnej oraz kierownik/koordynator projektu ma prawo do kontroli udostępnionego składnika majątkowego przy udziale zainteresowanego pracownika. Pracownik zobowiązany jest udostępnić składnik majątkowy celem kontroli po uprzednim pisemnym powiadomieniu go o terminie kontroli z 3-dniowym wyprzedzeniem.

2.     W przypadku stwierdzenia, w wyniku kontroli nieprawidłowości w korzystaniu z udostępnionego składnika majątkowego , kierownik jednostki organizacyjnej lub kierownik/koordynator projektu może podjąć decyzję o jego zwrocie. Przepis § 7 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

 

§ 9

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 03:46:34

Liczba wyświetleń strony: 1340

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka