Zarządzenie Nr 41/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

z dnia 12 maja 2011 r.

 

zmieniające zarządzenie nr 67/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych dla studentów Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 13 ust.1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków
oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia,
by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz. 1166)
oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 207, poz. 2110) zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1

W ,,Instrukcji przygotowywania i obiegu umów cywilnoprawnych (porozumień) dotyczących studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach”, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr  67/2008 z 10 grudnia 2008 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych dla studentów Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, w § 7 wprowadza się:

1)      ust. 2 o następującym brzmieniu:

”Zasady obiegu umów cywilnoprawnych dotyczących studenckich praktyk zawodowych w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim określa zarządzeniem prorektor ds. Filii
w Piotrkowie Trybunalskim”;

2)      ust. 3 o następującym brzmieniu:

,,Wzory umów, porozumień, wniosków, rachunków, kart informacyjnych  i zaświadczeń dotyczących studenckich praktyk zawodowych, stanowiących załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 do niniejszego  zarządzenia, stosuje się odpowiednio w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim z uwzględnieniem jej struktury organizacyjnej”. 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:35:27

Liczba wyświetleń strony: 1927

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka