zmienione zarządzeniem nr 65/2013

Zarządzenie Nr 67 /2011

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 21 września  2011 roku

 

w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych tradycyjnie i w systemach informatycznych w Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.), art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku,  nr 101, poz. 926 ze zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024)  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.      Wprowadza się Politykę Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiącą załącznik nr 1
do zarządzenia.

2.      Wprowadza się Instrukcję zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana Kochanowskiego
w Kielcach stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

3.      Wprowadza się wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowiący załącznik
nr 3 do zarządzenia.

4.      Wprowadza się wzór oświadczenia o zobowiązaniu się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, z którymi pracownik zapoznał się podczas wykonywania określonych czynności służbowych oraz sposobów zabezpieczeń tych danych stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.

5.      Wprowadza się wzór wniosku o nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowiący załącznik nr 5 do zarządzenia.

6.      Wprowadza się wzór umowy powierzenia danych osobowych stanowiący załącznik nr 6
do zarządzenia. Niniejszy wzór może być modyfikowany i dostosowywany do przedmiotu umowy wyłącznie po uzyskaniu zgody ABI.

7.      Wprowadza się wzór ewidencji użytkowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zbiorach tradycyjnych i w systemach informatycznych w Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach  stanowiący załącznik nr 7 do zarządzenia.

8.      Wprowadza się wzór ewidencji budynków, pomieszczeń i części pomieszczeń stanowiących obszar przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia.

9.      Wprowadza się wzór ewidencji zbiorów danych osobowych przetwarzanych tradycyjnie
i w systemach informatycznych w Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik nr 9 do zarządzenia.

10.  Wprowadza się wzór raportu z incydentu naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik nr 10.

 

 

§ 2

1.      Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Polityka Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach Nr 51/2010
z dnia 1 września 2010 r.

2.      Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach Nr 5/2011 z dnia 4 lutego 2011 r.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Załączniki do zarządzenia są dostępne w Biurze Organizacyjno-Prawnym (Rektorat, pok. 111, nr tel. 41 349 72 57 )

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-02-13 09:37:01

Liczba wyświetleń strony: 2582

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka