Zarządzenie Nr 58/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 25 lipca 2011 r.

 

w sprawie wypłaty wynagrodzeń  dla  nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne  w ramach projektu „Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż”
nr umowy 02/DSW/4.1.2/2008 a także wypłaty wynagrodzeń z dla osób realizujących zajęcia w ramach tego projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3) oraz art.151 ustawy z dnia 27 lipca 2007 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)  oraz  § 10 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę
i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. Nr 251, poz. 1852)  oraz uchwały Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 46/2009 z dnia 28 maja 2009 r.
w sprawie  Regulaminu przyznawania i zasad wypłaty wynagrodzeń pracownikom Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, finansowanych  ze środków pochodzących
z innych źródeł niż z odpłatności za usługi edukacyjne, za pracę świadczona przez pracowników Uczelni przy realizacji projektów, w tym projektów finansowanych z programów ramowych Unii Europejskiej i innych programów międzynarodowych zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.    Wynagrodzenie dla nauczyciela akademickiego realizującego godziny ponadwymiarowe
w ramach projektu objętego niniejszym zarządzeniem jest rozliczone według stawek kosztu pracy brutto przewidzianych w budżecie projektu za godzinę dydaktyczną.

2.    Stawka należna nauczycielowi akademickiemu realizującego zajęcia w ramach projektu wynosi:

1)      100,00 zł brutto wynagrodzenia przypadającego za jedną godzinę dydaktyczną przepracowaną przez profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego posiadającego tytuł naukowy,

2)      78,00 zł brutto wynagrodzenia przypadającego za jedną godzinę dydaktyczną przepracowaną przez profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień doktora habilitowanego lub doktora, docenta, adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego,

3)      62,00 zł brutto wynagrodzenia przypadającego za jedną godzinę dydaktyczną przepracowaną przez adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora, starszego wykładowcy,

4)      42,00 zł brutto wynagrodzenia przypadającego za jedną godzinę dydaktyczną przepracowaną przez asystenta, wykładowcę, lektora, instruktora.

 

3.    Wypłata dokonywana jest po zakończeniu zajęć dydaktycznych danego semestru i rozliczeniu pensum dydaktycznego nauczyciela akademickiego wraz z najbliższą wypłatą.

4.    Wypłata dodatków do wynagrodzenia za urlop z tytułu godzin ponadwymiarowych zrealizowanych w projekcie następuje niezwłocznie po zakończeniu aktualnego roku akademickiego.

 

§ 2

1.    Wynagrodzenie dla osób niezatrudnionych w Uczelni oraz pracowników  nie będących nauczycielami akademickimi, a realizujących zajęcia dydaktyczne w projekcie w ramach umów cywilnoprawnych wynosi:

1)      130,00 zł brutto za jedną godzinę dydaktyczną zrealizowaną  przez osobę posiadającą tytuł naukowy profesora zwyczajnego,

2)      120,00 zł brutto za jedną godzinę dydaktyczną zrealizowaną  przez eksperta posiadającego doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie,

3)      73,00 zł brutto za jedną godzinę dydaktyczną zrealizowaną przez osobę posiadającą stopień naukowy doktora habilitowanego,

4)      58,00 zł brutto za jedną godzinę dydaktyczną zrealizowaną  przez osobę posiadającą stopień naukowy doktora,

5)      38,00 zł brutto za jedną godzinę dydaktyczną zrealizowaną przez osobę posiadającą tytuł zawodowy magistra.

2.    Rozliczanie wykonanych godzin dydaktycznych następuje po zakończeniu całości lub części zajęć dydaktycznych będących przedmiotem umowy oraz uprzednim odbiorze tych prac przez Dyrektora Instytutu Matematyki i przekazywane jest do Działu Nauczania po wykonaniu zajęć.

 

 § 3

1.    Stawki, o których mowa w § 1 ust. 2 nie obejmują kosztów kwalifikowanych przewidzianych w projekcie będących pochodną wypłat tj. dodatku urlopowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenia wynikające z ustawy z dnia 13 października  1998 r.  o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn.zm.) w części pokrywanej przez pracodawcę.

2.    Stawki wynagrodzenia, o których mowa w § 2 ust. 1 nie obejmują kosztów kwalifikowanych przewidzianych w projekcie będących pochodną wypłat, tj. składek na ubezpieczenia  wynikające
z ustawy z dnia 13 października 1998 r.  o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn.zm.) w części pokrywanej przez pracodawcę oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

3.    Stawki wynagrodzeń, o których mowa w § 1 ust. 2 oraz § 2 ust. 2 nie uwzględniają naliczeń na Fundusz Świadczeń Socjalnych i fundusz nagród.

 

§ 4

Zasady określone niniejszym zarządzeniem dotyczą zajęć realizowanych w roku akademickim od 2010/2011.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 06:52:26

Liczba wyświetleń strony: 1715

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka