traci moc na podstawie zarządzenia nr 81/2011

Zarządzenie  Nr 33/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 28 kwietnia  2011 r.

 

w sprawie metodyki obliczenia i zasad przypisania  kosztów zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin ponadwymiarowych realizowanych w ramach projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)

 

 

Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 86 ust. 2 Statutu zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.     Podstawę ustalenia przypisania wynagrodzenia do kosztów zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach projektów objętych Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (POKL), stanowi stawka jednej godziny dydaktycznej dla danego stanowiska nauczyciela akademickiego, określona według metodyki ustalonej w piśmie okólnym nr 1 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z  dnia 31 marca 2011 roku w sprawie ustalenia stawki kalkulacyjnej za jedną godzinę pracy nauczycieli akademickich realizowaną w ramach zajęć dydaktycznych.

2.     Koszt zajęć dydaktycznych wynika z przeliczenia liczby godzin dydaktycznych realizowanych w ramach projektu razy stawka określona w ust. 1 i jest podstawą do przypisania  kosztów wynagrodzenia pracownika do współfinansowania w ramach danego projektu.

3.     Przypisanie kosztów ma zastosowanie od pierwszego miesiąca wdrożenia projektu w równych ratach (częściach) miesięcznych na okres danego roku akademickiego.

4.     Przypisanie kosztów zajęć dydaktycznych pracownika następuje na podstawie organizacji zajęć dydaktycznych na kierunku w roku akademickim oraz indywidualnych kart obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich. Kierownik Projektu po wyrażeniu zgody przez nauczyciela akademickiego oraz jego bezpośredniego przełożonego przygotowuje wniosek o oddelegowanie pracownika dydaktyczno-naukowego do projektu, uzupełniając niezbędne informacje w Dziale Kadr oraz w Dziale Księgowości oraz przedkłada do akceptacji Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich. Kompletny wniosek zostaje złożony przez Kierownika Projektu w Dziale Kadr do10-go dnia miesiąca poprzedzającego oddelegowanie. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

5.     Dział Kadr wprowadza do systemu kadrowo-płacowego informacje dotyczącą Przypisanie kosztów zajęć nauczyciela akademickiego do projektu do 20-go dnia kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym mają nastąpić zmiany źródła finansowania wynagrodzeń.

6.     Dział Płac, na podstawie zgodnej z oddelegowanie dokumentacji przekazanej z Działu Kadr, sporządza dla nauczyciela akademickiego listy wypłat „z góry” w podziale na listę obejmującą wynagrodzenie ze środków Uczelni i drugą listę zgodną z przypisaniem kosztów wynagrodzeń do projektu.

7.     Wypłata wynagrodzenia dla pracownika obciąża  odpowiednie rachunki bankowe Uczelni według  źródeł finansowania.

8.     W przypadku stwierdzonej nieobecności w pracy lub stwierdzeniu, że zajęcia dydaktyczne nie odbyły się decyzję w sprawie obciążenia kosztami danego  projektu podejmuje Kierownik Projektu w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej. Koszt niezakwalifikowany do projektu obciąża jednostkę organizacyjną, w której zatrudniony jest pracownik.

9.     W przypadku  nieobecności w pracy lub stwierdzeniu, że zajęcia dydaktyczne nie odbyły się Kierownik Projektu w uzgodnieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej wyznacza osobę na zastępstwo zgodnie z zapisami ust. 3-5 niniejszego paragrafu.

10.  Na 3 dni robocze przed ustalonym terminem wypłat wynagrodzeń i pochodnych (składki ZUS, zaliczka na podatek dochodowy) należy zasilić środkami pieniężnymi (prefinansowanie z Uczelni)  rachunek bankowy  danego projektu, jeżeli brak na nim środków przekazanych z IP/IP2 na podstawie umowy o dofinansowanie. Za terminowość wniosków o prefinansowanie odpowiada Kierownik Projektu lub inna osoba, wyznaczona zgodnie z zakresem obowiązków w danym projekcie.

 

                                                                 § 2.

 

1.     Postanowienia §1 mają zastosowanie również do ustalenia kosztów zajęć dydaktycznych do projektów, które są w trakcie negocjacji z instytucją  pośredniczącą (IP/IP2).

2.     Obciążenie konta bankowego projektu następuje po podpisaniu umowy o dofinansowanie  i  przekazaniu przez IP/IP2 środków finansowych.

3.     W przypadku opóźnienia w sporządzeniu dokumentacji obciążającej kosztami zajęć dydaktycznych projekt, za miesiące, w których dokonano wypłaty wynagrodzeń z obciążeniem kosztów i środków Uczelni Kierownik  Projektu niezwłocznie po powołaniu go na tę funkcję zleca sporządzenie właściwych dokumentów i księgowań osobom odpowiedzialnym za te zadania w projekcie

4.     Za miesiące następujące po przeksięgowaniu kosztów obowiązują postanowienia § 1.

 

§ 3.

 

1.     Informacja o zaplanowanych na dany rok akademicki zajęciach dydaktycznych realizowanych w projekcie w ramach pensum dydaktycznego, przekazywane są do Działu Nauczania, gdzie następuje ich weryfikacja.

2.     Rozliczenie ilości zajęć dydaktycznych zrealizowanych w projekcie w ramach pensum  przez poszczególnych nauczycieli akademickich w danym roku akademickim dokonywane jest na podstawie przekazanych przez nich oświadczeń o wykonaniu zajęć dydaktycznych, które powinny być złożone do Działu Nauczania niezwłocznie po wykonaniu zajęć, nie później niż w terminie 20 dni po wykonaniu zajęć zaplanowanych na dany rok akademicki.

 

§ 4.

 

1.     Zarządzenie obowiązuje przy realizacji każdego nowego projektu.

2.     W odniesieniu do projektów będących w fazie realizacji  Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2011/2012.  Na wniosek Kierownika Projektu po konsultacji z Działem Nauczania, Działem Kadr i Działem Płac postanowienia niniejszego Zarządzenia mogą zostać wdrożone do realizacji od semestru letniego roku akademickiego 2010/2011.

3.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 09:31:09

Liczba wyświetleń strony: 1903

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka