Zarządzenie Nr 76/2011

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 12 października 2011 roku

 

w sprawie warunków użyczania studentom i doktorantom realizującym zadania w ramach projektów unijnych składników majątkowych nabytych przez Uniwersytet ze środków finansowych pozyskanych na realizację tych projektów

 

 

Na podstawie art. 66 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zmianami) oraz § 86 ust. 2 Statutu Uniwersytetu, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.    Zarządzenie reguluje zasady użyczania studentom i doktorantom – realizującym zadania w ramach projektów unijnych – składników majątkowych nabytych przez Uniwersytet ze środków finansowych pozyskanych na realizację tych projektów.

2.    Zarządzenia nie stosuje się wobec doktorantów będących jednocześnie pracownikami Uniwersytetu. Zasady udostępniania składników majątkowych doktorantom będącym jednocześnie pracownikami Uniwersytetu regulują przepisy dotyczące pracowników.

 

§ 2

 

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1)      Uniwersytecie – należy przez to rozumieć: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;

2)      studencie – należy przez to rozumieć osobę kształcącą się na studiach wyższych prowadzonych przez Uniwersytet;

3)      doktorancie – należy przez to rozumieć uczestnika studiów doktoranckich prowadzonych przez Uniwersytet oraz osobę mającą otwarty przewód doktorski w Uniwersytecie;

4)      biorącym w użyczenie – należy przez to rozumieć studenta lub doktoranta;

5)      użyczeniu – należy przez to rozumieć: umowę, na mocy której Uniwersytet zezwala biorącemu
w użyczenie przez czas oznaczony bezpłatnie używać oddanej mu w tym celu rzeczy;

6)      składnikach majątkowych – należy przez to rozumieć: sprzęt komputerowy, aparaturę naukową
oraz inne urządzenia i przedmioty niezbędne do realizacji projektu unijnego nabyte ze środków finansowych przyznanych na realizację tego projektu;

7)      projektach unijnych – należy przez to rozumieć: zaplanowane działania mające na celu osiągnięcie określonych rezultatów w zdefiniowanym okresie czasu i określonym budżecie, finansowane w całości lub części ze środków Unii Europejskiej;

8)      kierowniku jednostki organizacyjnej – należy przez to rozumieć: dyrektora instytutu, kierownika jednostki międzywydziałowej;

9)      kierowniku/koordynatorze projektu unijnego – osobę powołaną przez Rektora Uniwersytetu do kierowania projektem, w ramach którego zostały zakupione udostępniane składniki majątkowe.

 

§ 3

 

Warunkiem użyczenia składnika majątkowego studentowi lub doktorantowi realizującemu zadania
w ramach projektów unijnych jest:

1)      specyfika projektu wymagająca jego realizacji poza Uniwersytetem;

2)      pisemny wniosek do kierownika jednostki organizacyjnej oraz kierownika/koordynatora projektu o użyczenie składnika majątkowego;

3)      uzyskanie pisemnej zgody kierownika jednostki organizacyjnej oraz kierownika/ koordynatora projektu na użyczenie składnika majątkowego;

4)      zawarcie umowy z Uniwersytetem o użyczenie składnika majątkowego, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

Użyczenie składnika majątkowego studentowi lub doktorantowi spełniającemu warunki, o których mowa w § 3 polega na umożliwieniu korzystania z tego składnika w celu wykonywania zadań w ramach projektu poza Uniwersytetem.

 

§ 5

 

1.    Umowa użyczenia składnika majątkowego jest zawierania na czas oznaczony, nie dłużej jednak niż na rok.

2.    Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 student lub doktorant zobowiązany jest zwrócić przedmiot umowy użyczenia w stanie niepogorszonym.

3.    W przypadku nieukończenia zadań w ramach projektu w terminie, o którym mowa w ust. 1 student lub doktorant może wystąpić z wnioskiem o kolejne udostępnienie składnika majątkowego
(w okresie trwania projektu); przepis § 3 stosuje się odpowiednio.

4.    Wydanie użyczonego składnika majątkowego oraz jego zwrot potwierdzane jest dokumentami księgowymi, których wzory stanowią odpowiednio załączniki nr  2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 6

 

1.    Student lub doktorant jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

2.    Student lub doktorant jest także odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenia składnika majątkowego oddanego mu do używania, jeżeli używa go w sposób sprzeczny z umową
albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy.

3.    W przypadku utraty lub uszkodzenia składnika majątkowego student lub doktorant jest obowiązany do pokrycia wyrządzonej szkody. Górną granicę odpowiedzialności studenta lub doktoranta w tym wypadku stanowi cena zakupu ustalona na podstawie faktury zakupu wystawionej dla Uniwersytetu.

4.    Granica odpowiedzialności, ustalona zgodnie z ust. 2 jest niezmienna przez cały okres każdego użyczenia danego składnika majątkowego.

5.    Student lub doktorant nie jest odpowiedzialny za zużycie składnika majątkowego będące wynikiem prawidłowego używania.

6.    Przez czas trwania umowy student lub doktorant ponosi wszelkie koszty korzystania z użyczonego składnika majątkowego.

7.    W wypadku zwłoki w zwrocie składnika majątkowego student lub doktorant obowiązany jest zapłacić karę umowną, o ile przewiduje ją umowa użyczenia.

 

§ 7

 

1.    Student lub doktorant może używać składnika majątkowego tylko w zgodzie z jego przeznaczeniem.

2.    Student lub doktorant nie może oddawać składnika majątkowego do używania lub w najem osobom trzecim ani prowadzić przy jego pomocy działalności niezwiązanej z projektem.

3.    Studentowi lub doktorantowi, któremu udostępniono składnik majątkowy w postaci sprzętu komputerowego nie wolno instalować na nim żadnego oprogramowania bez zgody właściwego administratora systemów informatycznych .

4.    W przypadku naruszenia obowiązków określonych w ustępie 1, 2 i 3 kierownik jednostki organizacyjnej lub kierownik projektu może zażądać zwrotu użyczonego składnika wyznaczając
w tym celu odpowiedni termin.

5.    Zwrot składnika majątkowego w trybie przepisu ust. 4  skutkuje możliwością wykorzystania go przez studenta lub doktoranta do wykonywania zadań w ramach projektu jedynie na terenie Uniwersytetu.

 

§ 8

 

1.      Kierownik jednostki organizacyjnej oraz kierownik/koordynator projektu ma prawo do kontroli użyczonego składnika majątkowego przy udziale zainteresowanego studenta lub doktoranta. Student lub doktorant zobowiązany jest udostępnić składnik majątkowy celem kontroli po uprzednim pisemnym powiadomieniu go o terminie kontroli z 3-dniowym wyprzedzeniem.

2.      W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości w korzystaniu z użyczonego składnika majątkowego lub w przypadku nieudostępnienia składnika majątkowego do kontroli, kierownik jednostki organizacyjnej lub kierownik/koordynator projektu może zażądać jego zwrotu wyznaczając w tym celu odpowiedni termin.

3.      Przepis § 7 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

 

§ 9

 

1.    Student lub doktorant zwraca niezwłocznie – nie dłużej jednak niż w ciągu trzech dni – użyczony składnik majątkowy, w przypadku zakończenia wykonywania zadań w ramach projektu a także
w przypadku utraty statusu studenta lub doktoranta.

2.    W szczególnych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej może żądać zwrotu użyczonego składnika majątkowego, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, w każdym czasie, w okresie trwania umowy użyczenia, jeśli składnik majątkowy stanie się potrzebny Uniwersytetowi
z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy.

 

§ 10

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 02:43:01

Liczba wyświetleń strony: 1528

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka