traci moc na podstawie zarządzenia nr 45/2013

Zarządzenie nr 51/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 30 czerwca 2011 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 52/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Uczelni

 

 

                        Na podstawie art.83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym    (Dz.U. Nr 164, poz.1365 ze zmianami)  oraz § 158 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, na wniosek Kanclerza zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.      W załączniku nr 4 do Regulaminu organizacyjnego Uczelni wprowadzonym zarządzeniem nr 52/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej z dnia 21 grudnia 2007 roku, zmieniony zarządzeniem nr 56/2008 z dnia 5 listopada 2008 roku, zarządzeniem nr 7/2010 z dnia 1 lutego 2010 roku, zarządzeniem nr 50 /2010 z dnia 1 września 2010 roku, zarządzeniem nr 59/2010 z dnia 27 września 2010 roku, zarządzeniem nr 77/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku, zarządzeniem nr 3/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku oraz zarządzeniem nr 28/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 roku, wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      w części dotyczącej struktury Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego:

a)      dodaje się wyrazy:

„ Ogród Botaniczny                                                               -           ME”,

b)    dotychczasową treść w brzmieniu:

„Samodzielny Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska             -           MS”,

 

zastępuję się:

 

„Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska                                                                                     -           MSO”,

 

2)      w części dotyczącej jednostek podległych rektorowi, dotychczasową treść w brzmieniu:

„Stanowisko ds. bhp i p.poż.                                                                                                                                                                                                                                     -           RB”,

 

zastępuje się:

 

„Stanowisko ds. bhp i p.poż.                                                                                                                                                                                                                                     -          RBP”,

 

3)      w części dotyczącej jednostek podległych prorektorowi ds. ogólnych dotychczasową treść
w brzmieniu:

„Prorektor ds. Ogólnych                                                                                                                                                                                                                           -         RF

 

Dział Funduszy Europejskich                                                                  FP

 

Biuro Promocji i Informacji                                                                   FI

 

Uniwersyteckie Centrum Informatyczne                                                                                       FC

 

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Projektami                                                                                            FZ”,

 

zastępuje się:

 

„Prorektor ds. Ogólnych                                                               -         RB

 

Dział Funduszy Europejskich                                                         -          BP

 

Biuro Promocji i Informacji                                                           -          BI

 

Uniwersyteckie Centrum Informatyczne                                                                              -          BC

 

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Projektami                                                                                   -          BZ”,

 

4)      w części dotyczącej jednostek podległych prorektorowi ds. dydaktycznych i Studenckich:

 

a) skreśla się wyrazy:

„Biuro Promocji i Informacji                                                           -          MI”,

 

b) dodaje się wyrazy:

„Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji                           -          MR”.

 

 

2.      W załączniku nr 3 do regulaminu organizacyjnego Filii wprowadzonym zarządzeniem nr 52/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej z dnia 21 grudnia 2007 roku, zmienionym zarządzeniem nr 18/2010 z dnia 30 marca 2010 roku, dotychczasową treść w brzmieniu:

 

Prorektor ds. Filii                                                                         -        FR,

 

zastępuje się treścią:

 

„Prorektor ds. Filii                                                                         -    RF”.

 

3.      Dotychczasowy załącznik nr 4 do Regulaminu organizacyjnego Uczelni oraz załącznik nr 3 do regulaminu Filii z uwzględnieniem zmian wynikających z ust.1 i ust.2, zastępuje się nowymi załącznikami, stanowiącym załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-08-22 13:10:11

Liczba wyświetleń strony: 2419

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka