Zarządzenie Nr 46/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 31 maja 2011 roku

 

w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej kandydatów na studia
w roku akademickim  2011/2012

 

            Na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 4 ustawy  z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

1.      Ustala się opłaty wnoszone przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2011/2012 w wysokości:

1)      opłata rekrutacyjna na kierunku edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej                                                 -           120,00 zł

2)      opłata rekrutacyjna na pozostałe kierunki                             -             85,00 zł

3)      opłata rekrutacyjna studia podyplomowe                             -             80,00 zł

4)      opłata rekrutacyjna na kursy dokształcające                         -             20,00 zł

2.      Opłata określona w § 1 ust.1 pkt.1 umożliwia rejestrację na obie formy studiów
(studia stacjonarne i niestacjonarne) w obrębie wybranego przez kandydata kierunku studiów.

 

§ 2

 

1.      Opłata, o której mowa w § 1 nie podlega zwrotowi.

2.      Z opłaty rekrutacyjnej zwolnieni są studenci UJK, podejmujący za zgodą dziekanów, studia na drugim kierunku.

§ 3

 

1.      Koszty materiałów marketingowo-promocyjnych, ich przygotowania, obsługi i serwisu elektronicznej rekrutacji oraz organizacja działań marketingowo-promocyjnych adresowanych do kandydatów na studia na szczeblu uczelnianym w Kielcach, finansowane są z wpływów z opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50 %.

2.      Fundusz, o którym mowa w ust. 1, pozostaje w dyspozycji prorektora ds. ogólnych.

3.      Środki finansowe pochodzące z wpływów  z opłaty rekrutacyjnej w wysokości niezbędnej do sfinansowania prac Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej, pozostają do dyspozycji prorektora ds. dydaktycznych i studenckich.

4.      Pozostałe środki pochodzące z wpływów z opłaty rekrutacyjnej, pozostają do dyspozycji dziekanów.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 03:04:38

Liczba wyświetleń strony: 1683

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka