traci moc na podstawie zarządzenia nr 45/2013

Zarządzenie Nr  62/2011

 

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 12 września 2011 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 52/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uczelni

 

 

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 ze zmianami) oraz § 158 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, na wniosek Kanclerza zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie organizacyjnym Uczelni stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 52/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej z dnia 21 grudnia 2007 roku zmienionym zarządzeniem nr 56/2008
z dnia 5 listopada 2008 roku, zarządzeniem nr 7/2010 z dnia 1 lutego 2010 roku, zarządzeniem nr 50 /2010 z dnia 1 września 2010 roku i zarządzeniem nr 59/2010 z dnia 27 września 2010 roku, zarządzeniem nr 77/2010 z dnia 2 grudnia 2010 roku oraz zarządzeniem nr 51 /2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1)        Dotychczasową treść § 44 ust. 4  pkt 7  zastępuje się zapisem o następującej treści:

 

Współpraca  z  Studenckim  Klubem WSPAK oraz Studenckim Studiem Radiowym Decybel II;

 

2)        Dotychczasową treść § 49 zastępuje się zapisem o następującej treści:

Do zakresu działania Studenckiego Klubu WSPAK oraz Studenckiego Studia Radiowego Decybel II należy w szczególności:

1)            prowadzenie działalności programowej oraz współpraca w tym zakresie z Samorządem Studenckim i grupami twórców działających w Uczelni;

2)            dbałość o rozwój placówki poprzez :

a)         współpracę z samorządem studenckim;

b)   kształcenie i promocję własnych twórców;

c)         współpracę z Radą Programową;

d)        podnoszenie poziomu artystycznego imprez organizowanych w klubie;

3)            współpraca z placówkami kultury studenckiej na terenie miasta i kraju;

4)            nadzór nad realizacją programów powstających w SSR Decybel i ich merytoryczną treścią, opracowywanie planów klubu oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji, dbałość o stan techniczny sprzętu, utrzymywanie ładu i porządku oraz przestrzeganie przepisów BHP
i ppoż.;

5)            wypracowywanie form uczestnictwa studentów w życiu kulturalnym;

6)                 współpraca z mediami w zakresie upowszechniania i wspomagania kultury studenckiej,  pozyskiwanie funduszy na realizację celów Klubu;

7)      zapewnienie właściwego poziomu imprez artystycznych;

8)                 spełnienie określonych prawem wymogów w zakresie bezpieczeństwa imprez organizowanych przez Klub;

9)                  przestrzeganie zasad etyki i dyscypliny wewnętrznej Klubu;

10)              przestrzeganie regulaminu Klubu ustanowionego odrębnym zarządzeniem rektora;

11)  prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni;

12)              opisywanie merytoryczne faktur oraz innych dokumentów dotyczących działalności Klubu.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-08-22 13:10:38

Liczba wyświetleń strony: 1365

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka