Zarządzenie Nr 26/2011

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 marca 2011 roku

 

w sprawie ewidencji czasu pracy oraz zadań w projektach współfinansowanych przez Unię Europejska, w tym  z Funduszy Europejskich i innych źródeł zewnętrznych

 

Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), § 86 ust. 2 Statutu, Zarządzenia Rektora nr 7/2006 z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie realizacji w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach projektów współfinansowanych m.in. z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej oraz na podstawie uchwały Senatu nr 46/2009 z dnia 28 maja 2009 w sprawie Regulaminu przyznawania i zasad wypłaty wynagrodzeń pracownikom Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, finansowanych ze środków pochodzących z innych źródeł niż dotacje z budżetu państwa oraz z innych źródeł niż z odpłatności za usługi edukacyjne, za pracę świadczoną przez pracowników Uczelni przy realizacji projektów, w tym projektów finansowanych z programów ramowych  Unii Europejskiej i innych programów międzynarodowych, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.      Zarządzenie określa zasady ewidencji czasu  pracy lub zadań pracowników Uniwersytetu oraz osób wykonujących  obowiązki projektowe na podstawie umowy cywilnoprawnej, których wynagrodzenie jest współfinansowane w ramach projektów realizowanych z funduszy Europejskich i innych źródeł zewnętrznych.

2.      Zarządzenie wprowadza wzory:

1)      „miesięcznej ewidencji czasu pracy w projekcie”, dla pracowników z oddelegowaną częścią etatu (załącznik nr 1)

2)      „miesięcznej ewidencji pracy w projekcie” dla pracowników z przyznanym wynagrodzeniem dodatkowym/dodatkiem specjalny (załącznik nr 2)

3)      „ewidencji ilości godzin zaangażowania w realizację zadań w projekcie” dla osób wykonujących obowiązki projektowe na podstawie umowy cywilnoprawnej (załącznik nr 3)

3.      Wraz ze wzorami wymienionymi w pkt. 2 wprowadza się instrukcje wypełnienia
ww. dokumentów.

 

 

 

§ 2

1.      Pracownik zaangażowany w więcej niż jeden projekt zobowiązany jest
do prowadzenia ewidencji czasu pracy lub zadań dla każdego projektu oddzielnie,
z zachowaniem zasady braku wystąpienia podwójnego finansowania wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł zewnętrznych.

2.      Karty czasu pracy w projektach powinny zgadzać się z miesięczną ewidencją czasu pracy pracownika w Uniwersytecie

 

§ 3

1.      Osoba wykonująca obowiązki projektowe na podstawie umowy cywilnoprawnej zobowiązana jest uwzględnić w ramach wykonywanych czynności czas poświęcany na wykonywanie innych działań wynikających z podjętych zobowiązań (umowa o prace lub inne umowy cywilnoprawne), w celu uniknięcia podwójnego finansowania.

2.      W celu udokumentowania braku zajścia przesłanek wymienionych w pkt. 1, osoba wykonująca obowiązki projektowe na podstawie umowy cywilnoprawnej  składa oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4.

 

§ 4

Czas pracy/wykonywane zadania należy ewidencjonować z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie ze stanem faktycznym.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.04.2011.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 02:58:38

Liczba wyświetleń strony: 1943

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka