zmiany w zarządzeniu nr 21/2011

Zarządzenie Nr 16/2011

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

            z dnia 2 marca 2011 roku


w sprawie wypłaty wynagrodzenia za pracę w komisjach egzaminów licencjackich i dyplomowych dla nauczycieli akademickich realizujących godziny dydaktyczne w ramach projektu unijnego Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, Umowy Numer 5/SP-EFS/ZZP-02/10/1/1900/418  oraz 15/SP-EFS/ZZP-02/10/2/1900/1332, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych


Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), § 86 ust. 2 Statutu oraz na podstawie uchwały  Senatu nr 55/2009 z dnia 24 września 2009 w sprawie ustalenia zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, form zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków i zasad obliczania godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz liczebności grup studenckich, zmienioną uchwałą Senatu nr 4/2011 z dnia 24 lutego 2011 r., zarządza się, co następuje:  

 § 1

 

Zarządzenie określa zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę w komisjach egzaminów licencjackich
i
dyplomowych dla nauczycieli akademickich realizujących godziny dydaktyczne w ramach projektu unijnego Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, Umowy
nr
5/SP-EFS/ZZP-02/10/1/1900/418 oraz 15/SP-EFS/ZZP-02/10/2/1900/1332.

 

§ 2

 

Stawka wynagrodzenia za jedną godzinę dydaktyczną dla nauczycieli akademickich wykonujących pracę w komisjach egzaminacyjnych licencjackich i dyplomowych, przyjęta do rozliczenia wynosi:  32,00 zł i ustalona została na podstawie zarządzenie rektora nr 36/2009 z dnia 1 lipca 2009 roku
w sprawie wysokości stawek za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach – stawka za
1 godzinę obliczeniową wynagrodzenia asystenta, wykładowcy, lektora i instruktora, i uwzględniona została w kosztorysie projektu.

 

§ 3

 

1.    Wynagrodzenie za  pracę w komisjach egzaminacyjnych licencjackich i dyplomowych nauczycieli akademickich realizujących godziny dydaktyczne w projekcie objętym niniejszym zarządzeniem jest rozliczane  według  stawki kosztu pracy brutto określonej w § 2 i  przewidzianej
w kosztorysie projektu za egzamin jednego studenta według następujących zasad:

1)     dla przewodniczących komisji  egzaminów licencjackich biorących udział w przeprowadzeniu egzaminu  ustala się 0,5 godziny obliczeniowej dydaktycznej po 32,00 zł za jedną godzinę,
tj. 16,00  zł od egzaminu jednej osoby,

2)      dla recenzentów prac licencjackich biorących udział w przeprowadzeniu egzaminu ustala się
 1 obliczeniową godzinę dydaktyczną po 32,00 zł, tj. 16,00 zł od egzaminu jednej osoby,

3)      dla promotorów prac licencjackich biorących udział w przeprowadzeniu egzaminu ustala się
2 obliczeniowe godziny dydaktyczne po 32,00 zł, tj. 64,00 zł od egzaminu jednej osoby,

4)     dla każdego z trzech członków komisji egzaminu dyplomowego (praktycznego) za udział
w egzaminie ustala się 0,5 obliczeniowej  godziny dydaktycznej po 32,00 zł za jedną godzinę,
tj. 16,00  zł od egzaminu jednej osoby.

2.      Wypłata wynagrodzenia następuje  jednorazowo po przeprowadzeniu egzaminów licencjackich
i dyplomowych w terminie dwóch tygodni od zakończenia semestru, w którym egzaminy zostały przeprowadzone.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 09:42:27

Liczba wyświetleń strony: 1933

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka