Zarządzenie  Nr 95/2011

 

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie ewidencji i gospodarki rzeczowymi aktywami trwałymi oraz aparaturą naukowo-badawczą

 

Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365, z późn. zm.), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.) oraz § 69 ust.2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zasady ewidencji oraz obiegu dokumentów dotyczące:

1)  środków trwałych,

2)            wartości niematerialnych i prawnych,

3)     zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych zgodnie z odrębnymi przepisami, a także zakupu wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną dla środka trwałego w przepisach odrębnych, zakupionych w ramach zleceń działalności badawczej.

2.      Zasady ewidencji oraz obiegu dokumentów dotyczące środków trwałych  szczegółowo określa załącznik nr 1 do Zarządzenia.

3.      Zasady ewidencji oraz obiegu dokumentów dotyczące wartości niematerialnych i prawnych  szczegółowo określa załącznik nr 2 do Zarządzenia.

4.      Zasady ewidencji oraz obiegu dokumentów dotyczące zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych zgodnie z odrębnymi przepisami, a także zakupu wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną dla środka trwałego w przepisach odrębnych, zakupionych w ramach zleceń działalności badawczej, szczegółowo określa załącznik nr 3 do Zarządzenia.

5.      Wprowadza się  wzory dokumentów:

1) protokół  zmiany miejsca używania środka trwałego/wartości niematerialnych i prawnych   dla dokonania wpisu w księgi inwentarzowe stanowiący załącznik nr 4 do Zarządzenia,

2) wniosek o likwidację składnika majątkowego kierowany do Komisji Likwidacyjnej stanowiący załącznik nr 5 do Zarządzenia,

3) Likwidacja Środka trwałego – LT/LN stanowiący załącznik nr 6 do Zarządzenia,

4) Protokół fizycznej likwidacji środków trwałych/ wartości niematerialnych i prawnych 

stanowiący załącznik nr 7 do Zarządzenia,

5) Protokół przekazania – przejęcia składnika majątkowego stanowiący załącznik nr 8 do Zarządzenia ,

6) Dokument RW-PNU – przyjęcia na stan jednostki organizacyjnej przedmiotu niskocennego stanowiący załącznik nr 9 Zarządzenia,

7) Dokument OT – przyjęcie środka trwałego na majątek Uczelni  stanowiący załącznik
nr 10 do Zarządzenia.

 

 

 

§ 2

 

 

1.         Osobą sprawującą nadzór w zakresie gospodarki rzeczowymi aktywami trwałymi zakupionymi lub wytworzonymi w ramach działalności naukowo-badawczej o wartości powyżej 3 500 zł. jest Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,

2.         Osobą sprawującą nadzór w zakresie gospodarki rzeczowymi pozostałymi aktywami trwałymi jest Kanclerz Uczelni.

 

§ 3

Za prawidłowe wykorzystanie, zabezpieczenie i ewidencję przydzielonych i nabytych składników majątkowych odpowiada kierownik danej jednostki organizacyjnej.

 

§ 4

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy nadrzędne.

 

§ 5

 

Z dniem wejścia w życie zarządzenia traci moc obowiązującą Zarządzenie nr 19/2010 rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego z dnia 30 marca 2010 roku 
w sprawie ewidencji i gospodarki rzeczowymi aktywami trwałymi oraz aparaturą naukowo-badawczą.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-17 07:43:16

Liczba wyświetleń strony: 1237

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka