Traci moc na podstawie zarządzenia nr 50/2016

 

Zarządzenie Nr 82/2011

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 24 października 2011 roku

 

w sprawie wypełnienia przez nauczyciela akademickiego obowiązku powiadomienia rektora   o wykonywaniu dodatkowego zatrudnienia oraz o prowadzeniu działalności gospodarczej

 

Na podstawie art. 129 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), art. 24 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy –Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach       i tytule naukowym w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 84, poz. 455)   oraz na podstawie § 86 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u  pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą wymaga wcześniejszej zgody rektora. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim  stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

2. Nauczyciel akademicki, dla którego Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy zobowiązany jest poinformować rektora o prowadzeniu działalności gospodarczej. Wzór informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

 

§ 2

 

Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez nauczyciela akademickiego, będącego organem jednoosobowym Uczelni odbywa się w trybie ustalonym odrębnymi przepisami.

§ 3

 

Nauczyciel akademicki, który na dzień 1 października 2011 r. pozostawał w dodatkowym zatrudnieniu w ramach stosunku pracy może je kontynuować przez okres nie dłuższy niż 3 lata, tj. do                      1 października 2014 r., chyba że na podstawie art. 129 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym uzyska stosowną zgodę na kontynuację dodatkowego zatrudnienia.

 

§ 4

Przepisu § ust. 1 Zarządzenia nie stosuje się do nauczycieli akademickich podejmujących lub kontynuujących  zatrudnienie w ramach stosunku pracy w:

  1) Kancelarii Sejmu,

  2)  Kancelarii Senatu,

  3)  Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

  4)  Sądzie Najwyższym,

  5)  Biurze Trybunału Konstytucyjnego,

  6)  Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich,

  7)  Biurze Rzecznika Praw Dziecka,

  8)  Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,

  9)  Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,

10)  Krajowym Biurze Wyborczym,

11)  regionalnych izbach obrachunkowych,

12)  Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

13)  Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

14)  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

15)  urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej,

16) Rządowym Centrum Legislacji,

17) w organach towarzystw naukowych i zawodowych,

18)  w organach wymiaru sprawiedliwości;

19)  w instytucjach kultury;

20)  we władzach Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności;

21)  w samorządowych kolegiach odwoławczych.

 

§ 5

Z dniem wejścia w życie Zarządzenia traci moc obowiązującą zarządzenie Nr 11/2010 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie wypełnienia przez nauczyciela akademickiego obowiązku powiadomienia rektora o wykonywaniu dodatkowego zatrudnienia oraz o prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

 

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2016-08-29 11:59:15

Liczba wyświetleń strony: 1439

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka