traci moc na podstawie zarządzenia nr 100/2011

Zarządzenie Nr 31/2011

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 kwietnia 2011

 

w sprawie systemu kontroli zarządczej

 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz § 86 ust. 2  Statutu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.      Kontrolę zarządczą w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego
w Kielcach, stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań
w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i  terminowy.

2.      Przedmiotem kontroli zarządczej jest ocena gromadzenia i wykorzystania środków, gospodarowania mieniem oraz ochrony zasobów materialnych, finansowych
i informatycznych.

3.      System kontroli zarządczej powinien dostarczyć rektorowi Uniwersytetu racjonalnego zapewnienia, że cele i zadania Uczelni są realizowane właściwie.

4.      Celem systemu kontroli zarządczej jest zapewnienie:

1)     zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

2)     skuteczności i efektywności podejmowanych działań,

3)     wiarygodności sprawozdań,

4)     ochrony zasobów,        

5)     przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

6)     efektywności i skuteczności przepływu informacji,

7)     zarządzania ryzykiem.

5.      Na dokumentację systemu kontroli zarządczej składają się procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz inne dokumenty wewnętrzne.

 

§ 2

Procedury kontroli zarządczej dzieli się na pięć grup odpowiadających następującym elementom kontroli zarządczej:

1)      środowisko wewnętrzne,

2)      cele i zarządzanie ryzykiem,

3)      mechanizmy kontroli,

4)      informacja i komunikacja,

5)      monitorowanie i ocena.

§ 3

1. Do grupy „środowisko wewnętrzne” zalicza się dokumenty i procedury związane z:

1)     przestrzeganiem wartości etycznych,

2)     kompetencjami zawodowymi,

3)     strukturą organizacyjną, delegowaniem uprawnień.

2. Do grupy  „cele i zarządzanie ryzykiem” zalicza się procedury, dokumenty związane z:

1)     misją,

2)     określeniem celów i zadań, monitorowanie i oceną ich realizacji,

3)     identyfikacją ryzyka,

4)     analizą ryzyka,

5)     reakcją na ryzyko.

3. Do grupy „mechanizmy kontroli” zalicza się procedury i dokumenty związane z:

1)     dokumentowaniem kontroli zarządczej,

2)     nadzorem nad wykonaniem zadań,

3)     ciągłością działalności,

4)     ochroną zasobów,

5)    szczegółowymi mechanizmami kontroli dotyczących operacji finansowych i gospodarczych,

6)     mechanizmami kontroli dotyczącymi systemów informatycznych.

4. Do grupy „informacja i komunikacja” zaliczamy dokumenty, procedury związane z:

1)     bieżącą informacją,

2)     komunikacją wewnętrzną,

3)     komunikacją zewnętrzną.

5. Do  grupy „monitorowanie i ocena” zaliczamy dokumenty i procedury związane z:

1)     monitorowaniem kontroli zarządczej,

2)     samooceną,

3)     audytem wewnętrznym,

4)     uzyskaniem zapewnienia o stanie kontroli zarządczej.

 

§ 4

Za prowadzenie kontroli zarządczej w Uniwersytecie odpowiedzialność ponoszą:

1) na poziomie wydziałów - dziekani,

2) jednostek międzywydziałowych, ogólnouczelnianych, ogólnofilialnych -  kierownicy tych jednostek,  

3) administracji centralnej -  kanclerz.

 

§ 5

W celu usprawnienia i ujednolicenia funkcjonowania kontroli zarządczej zobowiązuje się dziekanów
i kierowników jednostek organizacyjnych:

1)     do dokonania przeglądu i aktualizacji regulaminów organizacyjnych jednostek  w terminie trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego zarządzenia,

2)     przekazania wyników przeglądu i aktualizacji Zespołowi, o którym mowa w § 8,  w ciągu czternastu dni po upływie terminu,

3)     zapoznania i rozpowszechnienia standardów kontroli zarządczej wśród podległych im pracowników.

 

§ 6

Zobowiązuje się pracowników Biura Organizacyjno Prawnego:

1)      do dokonania przeglądu aktów wewnętrznych pod względem aktualności, zgodności  z przepisami prawa powszechnego i wewnętrznego w terminie trzech miesięcy od daty wejścia niniejszego zarządzenia.

2)     do sporządzenie wykazu aktów wewnętrznych regulujących kontrolę zarządczą wg elementów wymienionych w § 2 -  w terminie trzech miesięcy od daty wejścia niniejszego zarządzenia.

 

§ 7

Przygotowanie dokumentacji i informacji związanej z zarządzaniem ryzykiem powierza się Sekcji Kontrolingu, która przedkłada  materiały Zespołowi, o którym mowa w  § 8 w terminie trzech miesięcy od daty wejścia niniejszego zarządzenia. 

 

§ 8

W celu usprawnienia i monitorowania skuteczności systemu kontroli zarządczej,  oraz koordynowania kontroli zarządczej wykonywanej przez kierowników jednostek organizacyjnych powołuje się Zespół ds. kontroli zarządczej (zwany dalej Zespołem), którego skład i kompetencje określone zostaną odrębnym zarządzeniem. 

 

§ 9

Zobowiązuje się dziekanów, kierowników jednostek ogólnouczelnianych, ogólnofilialnych
i międzywydziałowych, kanclerza i kwestora do współdziałania z Zespołem ds. kontroli zarządczej
w realizacji, aktualizacji i wdrażaniu systemu kontroli zarządczej. 

 

§ 10

Do systemu kontroli zarządczej Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach stosuje się Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r.,
w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF nr 15 poz. 84).

 

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-21 09:29:56

Liczba wyświetleń strony: 1826

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka