Traci ważność na podstawie Zarządzenia nr 4/2019
Zarządzenie Nr 1/2013
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
z dnia 7 stycznia 2013 roku
w sprawie wprowadzenia druków umów cywilnoprawnych
 
Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 69 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 § 1
Wprowadza się wzory umów cywilnoprawnych stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia:
  1. Zał. nr 1 – umowa o dzieło dydaktyczne z jednoczesnym przeniesieniem praw autorskich,
  2. Zał. nr 2 – umowa o dzieło z jednoczesnym przeniesieniem praw autorskich,
  3. Zał. nr 3 – umowa o dzieło,
  4. Zał. nr 4 – umowa zlecenia.
§ 2
W przypadku gdy umowa cywilnoprawna zawierana jest przez Uniwersytet z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej i jednocześnie nie mającą miejsca zamieszkania w Polsce, osoba ta obowiązana jest wypełnić przy zawieraniu umowy oświadczenie stanowiące zał. nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 15/2008 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia druków umów cywilnoprawnych.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-01-10 14:18:52
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-08-28 12:30:12

Liczba wyświetleń strony: 3071

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka