Zarządzenie  Nr 51/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 5 lipca 2013 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 81/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 października 2011 roku w sprawie metodyki obliczenia i zasad oddelegowania kosztów zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin ponadwymiarowych realizowanych w ramach projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)

 

            Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzeniu nr 81/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 października 2011 roku w sprawie metodyki obliczenia i zasad oddelegowania kosztów zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin ponadwymiarowych realizowanych w ramach projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„ 2. Rozliczenie ilości zajęć dydaktycznych zrealizowanych w projekcie w ramach pensum  przez  poszczególnych nauczycieli akademickich w danym roku akademickim dokonywane jest zgodnie
z zasadami rozliczania zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich w Uczelni.”.

 

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2013-07-12 13:24:35
Data aktualizacji:2013-07-12 13:28:21

Liczba wyświetleń strony: 1591

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka