Zarządzenie Nr 41/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z Hotelu Asystenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz sposobu ponoszenia kosztów za pobyt w tym Hotelu

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz art. 98 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.   Osoby zakwaterowane w Hotelu Asystenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na podstawie skierowania wystawionego przez dziekana oraz osoby zakwaterowane na podstawie indywidualnych zgłoszeń skierowanych do kierownika Hotelu uiszczają opłatę za pobyt
w recepcji Hotelu na podstawie wystawionego Dowodu Wpłaty KP, będącego podstawą do otrzymania faktury VAT.

 

2.   Dla pracowników i studentów Uniwersytetu opłata za dobę hotelową, w zależności od standardu pokoju i długości pobytu wynosi: od 45 zł do 55 zł.

 

3. Dla pozostałych gości opłata za dobę hotelową, w zależności od standardu pokoju
i długości pobytu wynosi: od 45 zł brutto do 75 zł brutto.

 

4.   Wysokość opłaty za dobę hotelową, w granicach określonych w § 1 ust. 2 i ust. 3 niniejszego zarządzenia, ustala Kierownik Hotelu Asystenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 2

 

1.   Koszty pobytu w Hotelu Asystenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pracowników Uniwersytetu zatrudnionych na stanowisku profesora, zakwaterowanych na podstawie skierowania wystawionego przez dziekana, ponosi ten wydział, którego dziekan wystawił skierowanie.

 

2.   Koszt pobytu w Hotelu Asystenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach innych osób niż wymienione w ust. 1 ponoszą sami zainteresowani.

 

3.   W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć decyzję o obciążeniu własnego wydziału kosztami pobytu w Hotelu Asystenta innych pracowników Uniwersytetu niż wymienieni w ust. 1.

 

4.   W przypadkach określonych w ust. 1 i ust. 3 opłata za pobyt w Hotelu Asystenta realizowana jest na podstawie wystawionej przez Hotel noty obciążającej wydział.

 

§ 3

 

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Nr 38/2008 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 września 2008 roku w sprawie wysokości opłat za korzystanie z Hotelu Asystenta Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, oraz sposobu ponoszenia kosztów za pobyt w tym Hotelu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-06-26 14:40:22
Data aktualizacji:2013-06-26 14:40:22

Liczba wyświetleń strony: 1637

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka