Zarządzenie Nr 46/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 1 lipca 2013 roku

 

w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2013/2014

 

            Na podstawie § 69 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 12 pkt 1 i § 13 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 243, poz. 1447) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się następujące wynagrodzenie za pracę w Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej:

 1. Przewodniczący:
 1. do 3000 kandydatów        -   1000,00 zł
 2. 3001- 6000 kandydatów   -   1200,00 zł
 3. od 6001 kandydatów        -   1400,00 zł
 1. Sekretarz:
 1. do 3000 kandydatów        -     900,00 zł
 2. 3001- 6000 kandydatów   -   1100,00 zł
 3. od 6001 kandydatów        -   1300,00 zł
 1. Członkowie:
 1. do 3000 kandydatów        -    200,00 zł
 2. 3001- 6000 kandydatów   -    300,00 zł
 3.  od 6001 kandydatów       -    400,00 zł

 

§ 2

 

Ustala się następujące wynagrodzenie za pracę w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

 1. Przewodniczący:

a)    do 500 kandydatów         -    1000,00 zł

b)   501- 1000 kandydatów     -    1200,00 zł

c)   od 1001 kandydatów        -    1300,00 zł

 1. Sekretarz:

a)   do 500 kandydatów                      -   1000,00 zł

b)   501- 1000 kandydatów     -   1100,00 zł

c)   od 1001 kandydatów        -   1300,00 zł

 1. Członkowie:
 1. do 500 kandydatów                       -     800,00 zł
 2. 501- 1000 kandydatów      -   1000,00 zł
 3.  od 1001 kandydatów        -   1200,00 zł

 

§ 3

 

 1. Wynagrodzenie za udział w pracach komisji nie może być wyższe niż 1400,00 zł.
 2. Za przeprowadzenie jednego egzaminu ustnego lub rozmowy kwalifikacyjnej każdego kandydata, egzaminator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 20,00 zł. Wynagrodzenie to może być wypłacone tylko jednej osobie – egzaminatorowi prowadzącemu egzamin lub rozmowę z danego przedmiotu, niezależnie od liczby członków komisji egzaminacyjnej.

 

 1. Za sprawdzenie pracy pisemnej jednego kandydata egzaminator otrzymuje wynagrodzenie
  w wysokości 20,00 zł.
 2. Komisja egzaminacyjna, przeprowadzająca egzamin z umiejętności praktycznych otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 20,00 zł za przeprowadzenie jednego egzaminu praktycznego każdego kandydata niezależnie od liczby jej członków.
 3. Komisja egzaminacyjna, przeprowadzająca egzamin z umiejętności praktycznych na kierunkach artystycznych otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 35,00 zł za przeprowadzenie jednego egzaminu praktycznego każdego kandydata niezależnie od liczby jej członków.
 4. Wynagrodzenie dla nauczycieli akademickich, biorących udział w pracach kilku komisji stanowi łączna kwota wszystkich należności, z zastrzeżeniem ust. 1.
 5. Po zakończeniu prac związanych z postępowaniem rekrutacyjnym sekretarz wydziałowej komisji rekrutacyjnej przygotowuje rozliczenie na podstawie protokołu alfabetycznego kandydatów na studia. Sekretarz odpowiada za poprawność i zgodność zapisów w systemie elektronicznej rekrutacji na studia z dokumentami złożonymi przez kandydatów. Rozliczenie musi być podpisane przez przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej, który potwierdza poprawność danych oraz dziekana.
 6. Podstawę wypłaty wynagrodzenia nauczycieli akademickich za pracę w komisjach rekrutacyjnych stanowi rozliczenie, o którym mowa w ust. 7,  podpisane przez sekretarza Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej.
 7. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest jednorazowo, po zakończeniu rekrutacji dla danego wydziału, po zakończeniu pracy komisji.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2013-07-04 14:15:15
Data aktualizacji:2013-07-04 14:15:16

Liczba wyświetleń strony: 1678

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka