Zarządzenie  Nr 59/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 23 września 2013 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 81/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 października 2011 roku w sprawie metodyki obliczenia i zasad oddelegowania kosztów zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin ponadwymiarowych realizowanych w ramach projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)

             Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. W zarządzeniu nr 81/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 października 2011 roku w sprawie metodyki obliczenia i zasad oddelegowania kosztów zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin ponadwymiarowych realizowanych w ramach projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 „3. Oddelegowanie dotyczy roku akademickiego, w którym nauczyciel akademicki realizuje zajęcia w ramach projektu. Rozliczenie wynagrodzenia będzie się odbywać
w równych ratach (częściach) miesięcznych w okresie roku akademickiego zgodnie
z wnioskiem o oddelegowanie”.

  1. Zmianie ulega wzór Wniosku o oddelegowanie pracownika dydaktyczno-naukowego
    do projektu
    stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia nr 81/2011.
  2. Zmianie ulega wzór Aneksu do wniosku o oddelegowanie pracownika dydaktyczno-naukowego  do projektu stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia nr 81/2011.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-09-24 11:05:30
Data aktualizacji:2013-09-24 11:21:26

Liczba wyświetleń strony: 1371

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka