Zarządzenie Nr 49/2013

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 3 lipca 2013 roku

 

w sprawie wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich w roku 2012/2013

 

Na podstawie art. 131 ust.1 i ust.2, art.151 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz §10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. nr 243, poz. 1447) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

 1. Rozliczenie zajęć dydaktycznych zrealizowanych w godzinach ponadwymiarowych przez poszczególnych nauczycieli akademickich na studiach wyższych i studiach doktoranckich za rok akademicki 2012/2013 dokonywane jest na podstawie zbiorczego wykazu godzin dydaktycznych, zrealizowanych w danej jednostce organizacyjnej, zatwierdzonego przez kierownika jednostki organizacyjnej i dziekana. W przypadku jednostek międzywydziałowych wykaz zatwierdza prorektor ds. dydaktycznych
  i studenckich.
 2. Zbiorczy wykaz godzin dydaktycznych należy złożyć do Działu Nauczania w terminach:
 1. do 5 lipca 2013 roku za godziny wykonane do 30 czerwca 2013 r.,
 2. do 5 października 2013 roku za godziny wykonane do 30 września 2013 r.

 

§ 2

 

 1. Wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych zrealizowanych na studiach wyższych oraz studiach doktoranckich dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2012/2013 nastąpi w trzech częściach, z zastrzeżeniem ust.2:
 1. w miesiącu sierpniu 2013 roku w wysokości 30%,
 2. w miesiącu październiku 2013 roku w wysokości 35%,
 3. w miesiącu listopadzie 2013 roku w wysokości 35%.
 1. W przypadku nauczycieli akademickich, z którymi następuje rozwiązanie stosunku pracy, wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych wypłacana jest jednorazowo po zakończeniu stosunku pracy, po zakończeniu stosunku pracy niezwłocznie po dokonaniu rozliczenia ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 roku.
 2. Wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych, o którym mowa
  w ust.1, nastąpi wraz z wypłatą wynagrodzenia za dany miesiąc.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2013-07-08 10:54:23
Data aktualizacji:2013-07-08 11:16:29

Liczba wyświetleń strony: 1775

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka