Zarządzenie Nr 48/2013

 

Rektora Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 1 lipca 2013 roku

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu komisji przetargowych powoływanych do przeprowadzania postępowań w sprawach o zamówienie publiczne w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365) i § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

  Wprowadza się regulamin komisji przetargowych powoływanych do przeprowadzania postępowań  w sprawach o zamówienie publiczne, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi  na podstawie wyżej wymienionej ustawy, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

   § 3

 

   Traci moc zarządzenie nr 9/2006 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu komisji przetargowych powoływanych do przeprowadzania postępowań w sprawach o zamówienie publiczne Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2013-07-05 12:52:36
Data aktualizacji:2013-07-08 11:16:13

Liczba wyświetleń strony: 1660

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka