traci moc na podstawie zarządzenia nr 33/2015

Zarządzenie Nr 71/2013

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 10 października 2013 roku

 

w sprawie zasad wybierania i korzystania z przedmiotów wybieralnych

 

 

Na podstawie art. 170a ust. 2 i art. 66 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie  warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 243, poz. 1445 ze zm.) oraz § 23 Regulaminu Studiów zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

 1. Przedmioty wybieralne, podlegające wyborowi przez studenta w ramach obowiązującego planu studiów na danym kierunku studiów, określa właściwa rada wydziału. Przedmioty wybieralne występują w następujących modułach kształcenia:
 1. moduł ogólnouczelniany:
 1. przedmiot ogólnouczelniany, obejmujący treści humanistyczne, ekonomiczne, społeczne,
 1. moduł dyplomowy:
 1. seminarium dyplomowe
 2. pracownia dyplomowa
 1. moduł specjalnościowy,
 2. moduł fakultatywny.

 

 1. Student zobowiązany jest do wyboru z grupy przedmiotów obieralnych, określonych w ust. 1, przedmiotów do których przypisuje się punkty ECTS w wymiarze co najmniej 30% liczby punktów ECTS, określonej dla danego poziomu studiów, niezbędnym do uzyskania dyplomu ukończenia studiów.

 

 1. Studenci niezakwalifikowani na dany przedmiot, zobowiązani są do zapisania się na inny przedmiot z katalogu przedmiotów do wyboru.

 

 1. Zapisanie się na dany przedmiot wybieralny, określony w ust.1 jest wiążące i stanowi zobowiązanie do przystąpienia do zaliczenia/egzaminu z wybranego przedmiotu na zasadach obowiązujących w Regulaminie Studiów.

 

 

§ 2

 

 1. Poza limitem punktów ECTS, niezbędnym do uzyskania dyplomu ukończenia studiów, student studiów stacjonarnych ma prawo do bezpłatnego  korzystania z zajęć ogłaszanych przez wydziały w ramach katalogu zajęć do wyboru na określonym poziomie studiów, za które może uzyskać dodatkowo nie więcej niż 30 punktów ECTS.

 

 1. Warunkiem niezbędnym do korzystania z zajęć określonych w ust. 1 jest dołączenie studenta do istniejącej grupy lub utworzenie grupy na zasadach określonych w przepisach obowiązujących w Uczelni.

 

 1. Uczestniczenie w zajęciach z  przedmiotów określonych w ust. 1  skutkuje pomniejszeniem puli dodatkowych punktów ECTS o wartość punktową  przypisaną tym przedmiotom, także w przypadku rezygnacji z przystąpienia do zaliczeni/egzaminu lub nie uzyskania zaliczenia/zdania egzaminu.

 

 1. Katalog przedmiotów wybieralnych poza obowiązkowym planem studiów ogólnouczelnianych (dla studentów studiujących na wszystkich kierunkach studiów) i wydziałowych (dla studentów studiujących na danym wydziale) określa właściwa rada wydziału i podaje do publicznej wiadomości za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni.

 

 1. Wzór katalogu przedmiotów wybieralnych poza planem studiów stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

 1. Wzór zgłoszenia przedmiotu do wyboru poza planem studiów stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 3

 

 1. O terminie zapisów na przedmioty wybieralne decyduje Dziekan danego wydziału.

Dokładny termin podawany jest do wiadomości studentów w formie ogłoszenia w Wirtualnej Uczelni. Ogłoszenie powinno zawierać:

 1. spis przedmiotów do wyboru wraz z formą zajęć, liczbą godzin (w tygodniu), harmonogram zajęć,
 2. liczbę punktów ECTS przypisaną przedmiotowi,
 3. semestr, w którym będą odbywały się zajęcia,
 4. minimalną liczbę osób konieczną do prowadzenia przedmiotu (zgodnie z uchwałą Senatu) i ewentualnie maksymalną ilość osób mogących uczestniczyć w zajęciach danego przedmiotu,
 5. semestr studiów, na którym uzyskane za ten przedmiot punkty ECTS i oceny zostaną wpisane do karty indywidualnych osiągnieć studenta.

 

 1. Sposób postępowania przy zapisach na przedmioty wybieralne obejmuje:
 1. umieszczenie w Wirtualnej Uczelni ogłoszenia określonego w ust. 1 na tydzień przed planowanym terminem zapisów na poszczególne przedmioty wybieralne,
 2. przygotowanie przez pracowników wskazanych przez dziekana listy przedmiotów wybieralnych z informacjami, jak w ogłoszeniu określonym w ust. 1,
 3. wpisanie się studentów w terminie przeznaczonym na zapisy na odpowiednie listy przedmiotów,
 4. po zakończeniu zapisów pracownicy Dziekanatu przedstawiają Dziekanowi zbiorcze listy (z wszystkich kierunków) studentów, którzy wybrali dany przedmiot,
 5. w przypadku spełnienia warunków uruchomienia przedmiotu Dziekan zatwierdza listy i podaje do wiadomości studentów.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-10-18 14:35:11
Data aktualizacji:2015-05-12 13:13:14

Liczba wyświetleń strony: 1566

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka