Traci moc na podstawie Zarządzenia nr 109/2020

 

Zarządzenie Nr 72/2013

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 10 października 2013 roku

 

w sprawie zasad przeprowadzania badań ankietowych dotyczących procesu kształcenia

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz w związku z § 8 pkt 4  Uchwały Senatu Nr 26/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 1. Badania ankietowe jako integralna część Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach dostarczają danych służących ocenie jakości procesu kształcenia oraz jego doskonaleniu.
 2. Badania prowadzone są wśród:

1) studentów,

2) doktorantów,

3) słuchaczy studiów podyplomowych,

4) absolwentów,

5) pracowników naukowo-dydaktycznych,

6) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 1. Badania ankietowe prowadzone są z poszanowaniem:
 1. autonomii i odrębności jednostek organizacyjnych,
 2. specyfiki prowadzonych zajęć;
 3. dobrowolności udziału w badaniach, ich anonimowości oraz poufności danych, a także prawa społeczności akademickiej do zapoznania się z uzyskanymi wynikami;
 4. możliwych do wykorzystania procedur demokratycznych, w tym zespołowego ustalania szczegółowych kryteriów jakości kształcenia oraz dyskusji wokół wyników badań, interpretowanych w kontekście szerszym niż końcowy ranking punktowy.
 1. Do prowadzenia ogólnouniwersyteckich badań ankietowych wykorzystuje się ankiety wydziałowe (jednostek międzywydziałowych), składające się z części wspólnej dla wszystkich wydziałów oraz
  z części uwzględniającej specyfikę danego wydziału.
 2. Treści wspólne ankiet realizowanych na wydziałach (w jednostkach międzywydziałowych) obejmują następujące zagadnienia:

1) problematykę zajęć (zgodność z kartą przedmiotu),
2) organizację zajęć (punktualność i terminowość,
3) sposób prowadzenia zajęć (przystępność przekazywania treści kształcenia),
4) stawiane wymagania oraz sposób i formy oceniania,
5) stosunek nauczyciela akademickiego do studentów, doktorantów i słuchaczy
     (postawa prowadzącego zajęcia),

 1. O treściach ankiety szczególnych dla danego wydziału (jednostki międzywydziałowej) oraz zasadach jej przeprowadzenia decyduje dziekan (kierownik jednostki) na wniosek wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia z poszanowaniem zasad, o których mowa w ust.3.
 2. Ankieta wydziałowa powinna być przeprowadzana w sposób gwarantujący poznanie opinii studentów i słuchaczy wszystkich rodzajów i form studiów, co najmniej raz w danym roku akademickim.
 3. Wskazane jest okresowe badanie opinii pracowników naukowo-dydaktycznych na temat wybranych aspektów procesu kształcenia, warunków pracy i rozwoju naukowego oraz potrzeb, zwłaszcza
  w zakresie doskonalenia kompetencji dydaktycznych i satysfakcji z pracy zawodowej oraz funkcjonowania wewnętrznego sytemu zapewniania jakości kształcenia.
 4. Wyniki z przeprowadzonych badań ankietowych opracowane zostają w formie raportu wraz
  z końcowymi wnioskami z badań, rekomendacjami, działaniami naprawczymi, doskonalącymi jakość kształcenia i harmonogramem ich wdrażania.
 5. Raport zostaje uwzględniony w sprawozdaniu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 6. Sprawozdanie z przeprowadzonych na wydziale (w jednostkach międzywydziałowych) ankietowych badań, opracowane przez wydziałowe komisje ds. jakości kształcenia  jest co najmniej raz do roku akademickim przedstawiane radzie wydziału (radzie jednostki międzywydziałowej), która na jego podstawie podejmuje decyzje o działaniach mających na celu doskonalenie jakości kształcenia.
 7. Sprawozdanie z oceny własnej wydziału (jednostki międzywydziałowej) ma charakter jawny.
 8. Sprawozdanie z oceny własnej wydziału (jednostki międzywydziałowej) jest wykorzystywane do sporządzenia sprawozdania ogólnouniwersyteckiego, przygotowanego według odrębnych zasad.

 

§ 2

 

 1. W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadzi się także w razie potrzeby na polecenie Rektora, szczególne ogólnouczelniane badania ankietowe, mające na celu doskonalenie systemu zapewniania jakości kształcenia, powiązane z aktualną sytuacją UJK w celu diagnozowania problemów, kontroli wdrożeń nowych rozwiązań, badania satysfakcji ze studiowania i satysfakcji z pracy zawodowej, w przypadku pracowników UJK,  a także zapobiegania powstawaniu nieprawidłowości. Badania obejmują także interesariuszy zewnętrznych w celu pozyskania opinii w zakresie funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.
 2. Wzór ankiety przygotowuje Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia, a zatwierdza go Rektor.
 3. Badanie ankietowe przeprowadza, koordynuje, analizuje i publikuje Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia.
 4. Ankiety mogą być przeprowadzone w formie elektronicznej lub z użyciem papierowych arkuszy.
 5. Wyniki ogólnouczelnianych badań ankietowych stanowią podstawę do przygotowania raportu przez Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia.
 6. Na podstawie raportu, po konsultacjach z samorządami studentów i doktorantów, Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia formułuje rekomendacje dotyczące jakości kształcenia, które przekazuje Rektorowi nie później niż w dwa miesiące po zakończeniu badań.
 7. Informacje o wynikach badań, które dotyczą poszczególnych wydziałów/jednostek międzywydziałowych otrzymują dziekani/kierownicy.
 8.  Rektor publikuje raport, o którym mowa w ust. 5, na stronie internetowej UJK.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2013-10-10
Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2013-10-18 14:36:02
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-05-25 11:01:43

Liczba wyświetleń strony: 1524

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka