traci moc na podstawie zarządzenia 62/2015

Zarządzenie Nr 40/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie wysokości opłat pobieranych od cudzoziemców podejmujących studia wyższe, doktoranckie i podyplomowe na zasadach odpłatności

 

            Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1366 ze zm.) § 17 ust.3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 ze zm.) oraz § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Cudzoziemcy podejmujący studia wyższe, studia doktoranckie i studia podyplomowe na zasadach odpłatności wnoszą opłatę stanowiącą rocznie równowartość:
 1. na studiach pierwszego lub drugiego stopnia – 2000 euro,
 2. na studiach doktoranckich:
 1. w dyscyplinie biologia, chemia i fizyka – 4000 euro,
 2. w pozostałych dyscyplinach – 3000 euro,
 1. na studiach podyplomowych – 3000 euro.
 1. Cudzoziemcy przyjmowani na studia wyższe , studia doktoranckie i studia podyplomowe na zasadach odpłatności wnoszą w pierwszym roku nauki opłaty, o których mowa w ust. 1 podwyższone
  o równowartość 200 euro, niezależnie od liczby podjętych kierunków studiów.

 

§ 2

 1. Cudzoziemcy pochodzenia polskiego w rozumieniu art.  5 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
  o repatriacji (Dz. U. z 2004 r.
  Nr 53, poz. 532, z późn. zm.), podejmujący studia prowadzone w języku polskim na zasadach odpłatności wnoszą opłatę obniżoną o 30 % w stosunku do opłaty określonych
  w § 1.
 2. Niniejsze zarządzenie nie dotyczy posiadaczy ważnej Karty Polaka  podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

 

§ 3

 1. Opłaty, o których mowa w § 1 wnoszone są na rachunek bankowy w przeliczeniu na złote polskie według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego w dniu wpłaty. Opłaty te są wnoszone
  w terminie do dnia rozpoczęcia kształcenia.
 2. W uzasadnionych przypadkach rektor może - w decyzji o przyjęciu na studia albo w decyzji wydanej przed rozpoczęciem kolejnego roku lub semestru nauki - przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłat w ratach, odrębnie za każdy rok akademicki lub semestr nauki.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-06-26 14:38:37
Data aktualizacji:2015-09-11 09:36:47

Liczba wyświetleń strony: 1694

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka