Traci moc na podstawie zarządzenia nr 205/2023

Zarządzenie 36/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 17 czerwca 2013 r.

w sprawie obniżenia wymiaru pensum dydaktycznego z tytułu kierowania

projektami badawczymi

 

       Na podstawie art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr  164,   poz.   1365   ze   zm.),   § 69 ust. 3 pkt 26 i § 147 ust. 4 i 5 Statutu Uniwersytetu    Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie, pełniący funkcję kierownika projektu badawczego realizowanego w ramach środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych może ubiegać się o obniżenie pensum.
  2. Zapis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku  realizacji projektu badawczego wspólnie z innymi podmiotami (np. w ramach konsorcjum).
  3. Decyzję o obniżeniu pensum podejmuje Rektor na pisemny wniosek nauczyciela akademickiego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
  4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 należy składać u Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2013 roku.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2013-06-17
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-06-17 14:00:27
Zaktualizował w BIP:Kubicka Marta
Data aktualizacji:2023-12-14 11:35:37

Liczba wyświetleń strony: 2023

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka