Zarządzenie Nr 53/2013


Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 15 lipca 2013 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w  Regulaminie przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiącym załącznik do zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 88/2012 z dnia 15 października 2012r.

 

Na podstawie art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
Nr 164, poz. 1365 ze zm.), § 22-25 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U.
z 2011 r. Nr 225, poz. 1351) § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach  stypendiów doktoranckich UJK, stanowiącym załącznik do zarządzenia Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 88/2012 z dnia 15 października 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego oceniane są przez komisje doktoranckie, o których mowa w § 7 Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich UJK.”.

 

  1. § 4 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

 

„1) opracowanie szczegółowych kryteriów oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, stanowiących podstawę do wydania opinii w przedmiocie przyznania stypendium doktoranckiego z uwzględnieniem zasad określonych w § 2 z zastrzeżeniem, że ocena dorobku naukowego dokonywana jest na zasadach określonych w Regulaminie parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wprowadzonym odrębnymi przepisami. Kryteria oceny podawane są do publicznej wiadomości do dnia 31 października danego roku akademickiego.”.

 

  1. § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3. Decyzja w sprawie przyznania stypendium sporządzana jest w dwóch egzemplarzach,
z których jeden otrzymuje zainteresowany, drugi przechowywany jest w teczce osobowej doktoranta.”.

 

  1. w § 5 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

 

„4.Imienny wykaz osób, którym przyznano stypendium otrzymują: kierownik studiów doktoranckich oraz kwestura.”.

 

 

  1. Uchyla się  załącznik do regulaminu: wzór wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

 

§ 2

 

Do regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadza się załącznik: wzór wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego
z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Zmiany w regulaminie wprowadzono w porozumieniu z Uczelnianym Organem Samorządu Doktorantów.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2013r.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2013-07-17 15:06:53
Data aktualizacji:2013-07-17 15:24:31

Liczba wyświetleń strony: 1761

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka