Zarządzenie Nr 73/2013

 

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 10 października 2013 roku

 

w sprawie zasad oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych w Uczelni

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm. ) i § 69 ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§1

 

Egzamin pisemny z języka obcego na studiach wyższych jest egzaminem ogólnouczelnianym i odbywa się dwa razy w roku: w sesji zimowej i letniej.

 

§2

 

 1. Termin pisemnego egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego kończącego lektorat wyznacza Rektor UJK w osobnym zarządzeniu. Egzamin certyfikacyjny rozpoczyna się o godzinie i w miejscu ustalonym przez przewodniczącego Uczelnianej Komisji ds. Certyfikacji Biegłości Językowej.
 2. Członkowie komisji sprawują nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu certyfikacyjnego.
 3. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.
 4. Przewodniczący komisji podczas egzaminu certyfikacyjnego może wydawać zarządzenia o charakterze porządkowym lub organizacyjnym.

 

§3

 

 1. Studenci posiadający certyfikaty zewnętrzne lub inne dokumenty poświadczające znajomość danego języka mogą być zwolnieni z obowiązku zdawania egzaminu z tego języka.
 2. Listę certyfikatów, zewnętrznych lub innych dokumentów poświadczających znajomość języka, zwalniających z Uczelnianego Egzaminu Certyfikacyjnego, określają odrębne przepisy.

 

 

§4

 

Egzamin certyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej.

 

§5

 

 1. Studenci są zobowiązani do stawienia się najpóźniej 15 min. przed rozpoczęciem egzaminu. Przed wejściem na salę egzaminacyjna studenci okazują legitymację studencką lub inny dokument ze zdjęciem i zajmują miejsce wskazane przez lektora.
 2. Część pisemną egzaminu certyfikacyjnego przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających zdającym samodzielną pracę.

 


 

 

§6

 

Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu certyfikacyjnego przewodniczący komisji informuje zdających o:

1) warunkach organizacyjnych i sposobie przeprowadzenia egzaminu certyfikacyjnego;

2) przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie przeprowadzania egzaminu certyfikacyjnego;

3) sposobie ogłoszenia wyników egzaminu certyfikacyjnego;

4) terminie i miejscu przeprowadzenia części ustnej egzaminu certyfikacyjnego.

 

§7

 

 1. W trakcie egzaminu certyfikacyjnego zdający może opuścić salę po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji, pod nadzorem członka komisji, wskazanego przez przewodniczącego komisji.
 2. Przed opuszczeniem sali zdający przekazuje pracę przewodniczącemu komisji.
 3. Godzina wyjścia i powrotu na salę zostaje odnotowana na egzemplarzu pracy pisemnej zdającego przez członka komisji.

 

§8

 

 1. Na egzaminie nie wolno korzystać z telefonu komórkowego, urządzeń elektronicznych, pomocy, notatek lub słowników.
 2. Przewodniczący komisji wyklucza z egzaminu certyfikacyjnego zdającego, który w jego trakcie korzystał z pomocy innej osoby, posługiwał się niedozwolonymi materiałami, pomagał pozostałym zdającym lub w inny sposób zakłócał jego przebieg.
 3. Wykluczenie zostaje odnotowane w protokole z przebiegu egzaminu certyfikacyjnego oraz na egzemplarzu pracy pisemnej. Wykluczenie z egzaminu skutkuje oceną niedostateczną i niedopuszczeniem do części ustnej egzaminu.

 

§9

 

 1. Część ustną egzaminu certyfikacyjnego przeprowadza się jednorazowo z dwoma lub trzema zdającymi.
 2. Zdający po wylosowaniu zestawu przygotowują się do odpowiedzi osobno maksymalnie przez 15 minut.
 3. Maksymalny czas odpowiedzi zdających w części ustnej egzaminu wynosi do 20 minut.

 

§10

 

Skład komisji w trakcie części ustnej egzaminu certyfikacyjnego  danego zdającego nie może ulegać zmianie.

 

§11

 

Testy egzaminacyjne ze wszystkich języków i dla wszystkich poziomów są układane według opracowanego w Międzywydziałowym Studium Języków Obcych i zatwierdzonego przez rektora opisu egzaminów: „Struktura i zakres certyfikacyjnych egzaminów językowych”.

 

§12

 

1. Dla studentów którzy odbywają studia według programów kształcenia obowiązujących od roku akademickiego 2012/2013:

 1. Część pisemna egzaminu certyfikacyjnego obejmuje weryfikację sprawności czytania ze zrozumieniem, elementów leksyki i gramatyki, sprawności słuchania ze zrozumieniem oraz pisania na poziomie, na którym przeprowadzany jest egzamin.
 2. Część ustna egzaminu certyfikacyjnego weryfikuje znajomość komunikacji w języku obcym, na poziomie, na którym przeprowadzany jest egzamin.
 3. Egzamin uważa się za zdany przy uzyskaniu za każdą część egzaminu – pisemną i ustną 50% punktów + 1 punkt możliwych do zdobycia za każdą część egzaminu.
 4. Ocenę końcową z egzaminu ustala się na podstawie następującej punktacji:

Punkty %:

Ocena:

51 – 60

dostateczny

61 – 70

dostateczny plus

71 – 80

dobry

81 – 90

dobry plus

91 - 100

bardzo dobry

 

2. Dla studentów, którzy odbywają studia według programów kształcenia, obowiązujących do roku akademickiego 2011/2012 lub starszych:

 1. Część pisemna egzaminu certyfikacyjnego obejmuje weryfikację sprawności czytania ze zrozumieniem, elementów leksyki i gramatyki, sprawności słuchania ze zrozumieniem oraz  pisania i trwa 95 minut dla poziomu A1, A2 oraz 150 minut dla B1, B2.
 2. Część ustna egzaminu certyfikacyjnego weryfikuje znajomość komunikacji w języku obcym, na poziomie, na którym przeprowadzany jest egzamin.
 3. Egzamin na poziomie A1 E, A2 E, B1 E, B2 E uważa się za złożony przy uzyskaniu łącznie za część pisemną i ustną 51 punktów ze 100 możliwych do zdobycia z całego egzaminu.
 4. Ocenę końcową  z egzaminu ustala się na podstawie następującej punktacji:

Punkty %:

Ocena:

51 – 60

dostateczny

61 – 70

dostateczny plus

71 – 80

dobry

81 – 90

dobry plus

91 - 100

bardzo dobry

 

 

 

§13

 

Komisja egzaminacyjna na egzaminie poprawkowym może zaliczyć  studentowi część egzaminu zaliczoną w poprzednim terminie na minimum 51%.

 

§14

 

Szczegółowe zasady i procedurę wprowadzania i stosowania alternatywnych rozwiązań wobec studentów niepełnosprawnych przy składaniu egzaminów certyfikacyjnych określa Załącznik nr 1 do Regulaminu studiów.

 

§15

 

 1. Na wniosek zdającego egzamin certyfikacyjny może zostać rozszerzony o część obejmującą język specjalistyczny, związany z kierunkiem studiów.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. l zdający składa przewodniczącemu Uczelnianej Komisji ds. Certyfikacji Biegłości Językowej na co najmniej 14 dni przed terminem części pisemnej egzaminu certyfikacyjnego.

 

§16

 

Student ma prawo wglądu do kart odpowiedzi w terminie 7 dni od daty egzaminu, po uprzednim złożeniu podania do sekretariatu SJO adresowanego do kierownika zespołu językowego.

 

 

 

 

§17

 

Traci moc Zarządzenie Rektora Nr 3/2008 z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie zasad oraz szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych w Uczelni.

 

§18

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2013-10-18 14:37:58
Data aktualizacji:2013-10-18 15:23:15

Liczba wyświetleń strony: 1529

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka