zmiany w zarządzeniu nr 92/2013, 9/2014, 84/2015, 88/2015, 6/2016, 24/2016, 54/2016, 34/2017, 9/2018

Zarządzenie Nr 92/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 listopada 2013 r.

 

zmieniające zarządzenie nr 45/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 1 lipca 2013 roku  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

            Na podstawie art. 83 ust.1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 69 ust. 3 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

 

 1. § 10 otrzymuje brzmienie:

 

㤠10

W ramach administracji centralnej prorektorowi ds. Filii podlega:

 1. Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych.”

 

 1. w § 11 w ust. 4 skreśla się pkt 2),
 2. w § 24 ust. 3 skreśla się pkt 4),
 3. § 24 ust. 3 pkt 16) otrzymuje następujące brzmienie:

 

„16) nadzór nad działalnością podległych jednostek administracyjnych: Studium Języków Obcych Filii, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Filii oraz Filią Biblioteki Uniwersyteckiej, Filią Archiwum Uniwersyteckiego, Filią Wydawnictwa Uniwersytetu  i Akademickim Biurem Karier Filii.”,

 

 1. § 42 otrzymuje następujące brzmienie:

 

㤠42

1. Audytor wewnętrzny wykonuje czynności o charakterze zapewniającym i doradczym.

 1. Audytor wewnętrzny poprzez niezależną, rzetelną i obiektywną ocenę systemów zarządzania i kontroli funkcjonujących w Uczelni - dostarcza rektorowi racjonalne zapewnienie, że systemy te działają prawidłowo ( czynności zapewniające),
 2. Audytor wewnętrzny poprzez czynności doradcze – przyczynia się do usprawniania funkcjonowania Uczelni.

4.  Audytor wewnętrzny podlega bezpośrednio rektorowi, który zapewnia organizacyjną odrębność wykonywania przez audytora zadań określonych w ustawie.

5. Szczegółowe zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego reguluje odrębne zarządzenie rektora.”

 

 1. § 59 otrzymuje następujące brzmienie:

 

㤠59

Do zakresu działania Samodzielnego stanowiska ds. organizacyjnych należy w szczególności:

 1. prowadzenie ewidencji i zbiorów wewnętrznych aktów normatywnych organów Uczelni, aktów notarialnych, umów o współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi,
 2. przygotowywanie projektów zmian w strukturze organizacyjnej jednostek Filii,
 3. organizowanie obiegu informacji w ramach systemu zarządzania, bieżąca analiza
  i opracowywanie wniosków w tym zakresie,
 4. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni przy organizowaniu wyborów organów Uczelni,
 5. koordynowanie spraw związanych z wpływającymi do Filii skargami i wnioskami,
 6. sporządzanie wniosków w zakresie usprawnień organizacyjnych.”.

 

 1. skreśla się § 75.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2013-11-25 11:51:48
Data aktualizacji:2018-02-01 11:20:43

Liczba wyświetleń strony: 2937

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka