traci moc na podstawie zarządzenia nr 69/2013

Zarządzenie Nr 63/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 września 2013 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 47/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 lipca 2013  roku w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a, ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1366 ze zm.) w związku z § 8 pkt 1 Uchwały Senatu nr 26/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia zarządza się, co następuje:

§ 1

 

  1. W § 1 dodaje się ust. 5 o następującej treści:

 

„5. W ramach Uczelnianego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia tworzy się Podzespół ds. Kształcenia Nauczycieli.  Do zadań Podzespołu ds. Kształcenia Nauczycieli należy:

  1. wspieranie, monitorowanie i analizowanie jakości kształcenia nauczycielskiego na wydziałach,
  2. analiza zgodności programu kształcenia nauczycieli z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
  3. formułowanie propozycji zmian w programach kształcenia nauczycieli oraz działań, mających na celu doskonalenie jakości kształcenia nauczycieli,
  4. analizowanie tworzenia grup kształcenia nauczycielskiego we wszystkich jednostkach Uniwersytetu.”.
  1. W § 3 dodaje się w ust.1 pkt 7 o następującej treści:

„7) opiniowanie wzorów suplementów do dyplomu wydawanych w danym roku akademickim.”.

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-10-02 08:05:09
Data aktualizacji:2015-08-18 08:46:54

Liczba wyświetleń strony: 1449

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka