Zarządzenie Nr 16/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 9 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 89/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających

 

Na podstawie art. 6 ust.1 pkt 5, art. 8 ust. 7 i 8, art. 8a, art. 9c i art.66 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), oraz § 69 ust.2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje: 

§ 1

W zarządzeniu Nr 89/2011 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. paragraf 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. Prawa i obowiązki uczestnika danego kursu dokształcającego związane z tokiem danego kursu określa Regulamin kursów dokształcających, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia".

  1. do zarządzenia w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających dodaje się załącznik nr 5 "Regulamin kursów dokształcających", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  2. W odniesieniu do kursów dokształcających powołanych przez prorektora ds. dydaktycznych
    i studenckich przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-04-10 14:20:30
Data aktualizacji:2013-05-08 11:16:20

Liczba wyświetleń strony: 1963

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka