Zarządzenie Nr 54/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 18 lipca 2013 roku


w sprawie wypłaty wynagrodzenia za pracę w komisjach egzaminów licencjackich i dyplomowych dla nauczycieli akademickich realizujących godziny dydaktyczne
w ramach projektu unijnego Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, Umowa Numer
16/SP-EFS/ZZP-60/12/2/1900/1028 - kierunek pielęgniarstwo i Umowa Numer 16A/SP-EFS/ZZP-60/12/2/1900/1027 - kierunek położnictwo, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych


           Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz na podstawie Uchwały nr 23/2013 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, form zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków i zasad obliczania godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz liczebności grup studenckich, zarządza się, co następuje:  

 § 1

 

Zarządzenie określa zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę w komisjach egzaminów licencjackich
i dyplomowych dla nauczycieli akademickich realizujących godziny dydaktyczne w ramach projektu unijnego Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, Umowa Numer 16/SP-EFS/ZZP-60/12/2/1900/1028-kierunek pielęgniarstwo i Umowa Numer 16A/SP-EFS/ZZP-60/12/2/1900/1027-kierunek położnictwo.

 

§ 2

 

Stawka wynagrodzenia za jedną godzinę dydaktyczną dla nauczycieli akademickich wykonujących pracę w komisjach egzaminacyjnych licencjackich i dyplomowych, przyjęta do rozliczenia wynosi:  49,00 zł i ustalona została na podstawie zarządzenia rektora nr 36/2009 z dnia 1 lipca 2009 roku
w sprawie wysokości stawek za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach – stawka za
1 godzinę obliczeniową wynagrodzenia adiunkta posiadającego stopień naukowy doktora, starszego wykładowcy uwzględniona została w kosztorysie projektu.

 

§ 3

 

1.    Wynagrodzenie za  pracę w komisjach egzaminacyjnych licencjackich i dyplomowych nauczycieli akademickich realizujących godziny dydaktyczne w projekcie objętym niniejszym zarządzeniem jest rozliczane  według  stawki kosztu pracy brutto określonej w § 2
i przewidzianej w kosztorysie projektu za egzamin jednego studenta według następujących zasad:

1)    dla przewodniczących komisji egzaminów licencjackich biorących udział w przeprowadzeniu egzaminu  ustala się 0,5 godziny obliczeniowej dydaktycznej po 49,00 zł za jedną godzinę, tj. 24,50  zł od egzaminu jednej osoby,

2)    dla recenzentów prac licencjackich biorących udział w przeprowadzeniu egzaminu ustala się 1 obliczeniową godzinę dydaktyczną po 49,00  zł, tj. 49,00 zł od egzaminu jednej osoby,

3)    dla promotorów prac licencjackich biorących udział w przeprowadzeniu egzaminu ustala się 2 obliczeniowe godziny dydaktyczne po 49,00  zł, tj.  98,00 zł od egzaminu jednej osoby,

4)  dla każdego z trzech członków komisji egzaminu dyplomowego (praktycznego) za udział
w egzaminie ustala się 0,5 obliczeniowej  godziny dydaktycznej po 49,00 zł za jedną godzinę, tj. 24,50  zł od egzaminu jednej osoby.

2.      Wypłata wynagrodzenia następuje  jednorazowo po przeprowadzeniu egzaminów licencjackich
i dyplomowych w terminie dwóch tygodni od zakończenia semestru, w którym egzaminy zostały przeprowadzone.

 

                                                                         § 4                                              

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Nowak Tomasz
Data opublikowania:2013-07-18 14:00:40
Data aktualizacji:2013-07-18 14:09:45

Liczba wyświetleń strony: 1511

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka